Beroep radiotherapeutisch laborant

Therapeutische radiologen bereiden en voeren veilige en accurate stralingsbehandelingen voor hoge energie voor aan patiënten, met gebruikmaking van een breed scala aan geavanceerde apparatuur en technieken, om het te behandelen gebied te richten, en computerplanning om een plan op te stellen voor de distributie van de dosis over het hele te behandelen gebied.

Radiotherapeutisch laborant: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • Medische oncologie

  De kenmerken, de ontwikkeling, de diagnose en de behandeling van tumoren en kanker bij menselijke organismen.

 • Oncologische hormoontherapie

  Het type kankertherapie dat de hormonale groei en de effecten van de kanker stopt.

 • Invloed van adjuvante behandelingen op radiotherapie

  De invloed van adjuvante behandelingen zoals chirurgie en chemotherapie op de voorgeschreven dosis radiotherapie, de timing van radiotherapie en complicaties na radiotherapie.

 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk

  De radiografische beginselen die vereisen dat kwalitatief hoogwaardige besluitvorming en radiografische zorg worden toegepast op basis van bewezen klinische expertise en van de meest recente onderzoeksontwikkelingen op dit gebied.

 • Immunotherapie

  Het type therapie dat wordt gebruikt om kanker te behandelen door ervoor te zorgen dat het immuunsysteem van het lichaam beter in staat is om de kanker te bestrijden.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Neveneffecten van radiotherapie

  De bijwerkingen en reacties die patiënten na een behandeling met radiotherapie kunnen hebben.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Farmaceutische producten

  De aangeboden farmaceutische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wet- en regelgevende eisen.

 • Radiotherapie

  Radiotherapie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Radiobiologie

  De interactie van ioniserende straling met een levend organisme, hoe het kan worden gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van kanker en de effecten ervan.

 • Medische contraststoffen

  Stoffen die worden gebruikt in medische beeldvormingstechnieken om de zichtbaarheid van bepaalde kenmerken in organen of cellen uit te lichten.

 • Biomarkers

  De soorten markeringen of indicaties in een beeld die helpen bij het stellen van een diagnose. De verschillende markeringen die zichtbaar zijn in beelden voor het stellen van specifieke diagnoses en de technieken die worden gebruikt om deze te vinden.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Dosimetrische planning

  De planning en meting van stralingshoeveelheden volgens de ICRU-terminologie.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

Vaardigheden

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Behandelplannen formuleren

  Formuleren van een behandelplan en evaluatie (analyse) op basis van de verzamelde gegevens na beoordeling aan de hand van een klinisch denkproces.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken

  Medische beelden van hoge kwaliteit maken met behulp van technologisch geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming zoals CT (computertomografie), MRI (magnetische-resonantiebeeldvorming), mobiele röntgenapparaten, ultrageluid (US), nucleaire geneeskunde met Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures

  Patiënten instrueren voorafgaand aan hun blootstelling aan beeldvormende apparatuur, door de patiënt en de beeldvormende apparatuur correct te positioneren om het beste beeld te verkrijgen van het gebied dat wordt onderzocht.

 • Organisatorische ethische code naleven

  Zich houden aan de Europese en regionale specifieke normen en de ethische code van de organisatie, de motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke overeenkomsten begrijpen en deze bewustwording toepassen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden

  Beeldvormingsmateriaal en processen voor kwaliteitsborging inspecteren. Storingen melden.

 • Geschiktheid van medische beelden voor diagnoses bepalen

  De medische beelden beoordelen om er zeker van te zijn dat ze duidelijk zijn. Bepalen of ze geschikt zijn voor verder gebruik of dat er nieuwe foto's moeten worden genomen. Analyseren van de beelden op hun geschiktheid voor de behandelplanning.

 • Nieuwe beeldvormingstechnieken ontwikkelen

  Ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe technieken voor gebruik in radiografiebeeldvorming.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen

  Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen en gebruiken rekening houdend met de situatie en de reactie van de patiënt op de behandeling.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Medische beelden nabewerken

  Nabewerking uitvoeren op medische beelden, of röntgenfilms ontwikkelen, verwerkte beelden controleren om te bepalen of er verdere zorg nodig is.

 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

  De regels met betrekking tot ioniserende straling inspecteren en ervoor zorg dat deze in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake medische blootstelling (MED).

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Onderzoeksruimten voorbereiden voor een stralingsbehandeling

  Anticiperen op en voorbereiden van de onderzoeksruimte met apparatuur en benodigdheden die nodig zijn voor de stralingsbehandeling.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Bestraling toedienen

  In samenwerking met medisch-fysici en artsen de juiste stralingsdosis bepalen, bepalen welk lichaamsgebied moet worden behandeld, bestralingstherapie toepassen om tumoren of vormen van kanker te behandelen en de schade aan omliggende weefsels en organen tot een minimum te beperken.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Psychologische steun aan patiënten bieden

  Zorgen voor een accurate psychologische en emotionele ondersteuning van de zorggebruikers in verband met de behandeling die zij hebben ondergaan.

 • Activiteiten na onderzoek uitvoeren

  Activiteiten na onderzoek uitvoeren, zoals contacten met de arts, het schoonmaken van de ruimte en spreken met de patiënt.

 • Radiologisch informatiesysteem beheren

  Ontwikkelen en beheren van een databank voor het opslaan, beheren en verspreiden van radiologische beelden en gegevens.

 • Bestralingsbehandelingen uitvoeren

  Bestralingsbehandelingen toepassen op het getroffen gebied van de patiënt. Een breed scala aan apparatuur en technieken gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie over kankerpreventie promoten ontwikkelingen op het gebied van radiografie medische beelden interpreteren vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek psychologie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren voortgang van ziekte identificeren radiologische onderzoeken interpreteren klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren

Source: Sisyphus ODB