Beroep rechter in het hooggerechtshof

Rechters in het hooggerechtshof zitten hoge gerechtshoven voor die complexe strafrechtelijke en civiele zaken behandelen. Zij bestuderen de zaak tijdens gerechtelijke onderzoeken om een vonnis uit te spreken of een jury te leiden bij het bereiken van een conclusie en zij beslissen over eventuele straffen indien een overtreder schuldig wordt bevonden. Zij beslissen over procedures en zorgen ervoor dat processen op een eerlijke manier en in overeenstemming met de wetgeving worden gevoerd.

Rechter in het hooggerechtshof: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Burgerlijk procesrecht

  De juridische procedures en normen van de rechtbanken in burgerlijke rechtszaken.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Rechterlijke beslissingen nemen

  Beslissingen nemen bij rechtszaken om tot een officiële conclusie te komen die moet worden gehandhaafd, met een besluit dat juridisch bindend is voor de betrokken partijen.

 • Juridische betogen aanhoren

  Juridische betogen aanhoren die worden gepresenteerd tijdens een rechtszitting of in een andere context waarin juridische zaken worden behandeld en beslecht, op een manier die beide partijen gelijke kansen biedt om hun argumenten voor te dragen, en op basis van de aangevoerde argumenten op eerlijke en onpartijdige wijze een beslissing nemen.

 • Ooggetuigenverslagen aanhoren

  Het aanhoren van getuigenverklaringen tijdens een rechtszitting of tijdens een onderzoek om het belang van de verklaring, de impact ervan op de onderzochte zaak of het onderzoek te beoordelen en om te helpen tot een conclusie te komen.

 • Onpartijdigheid tonen

  Onbevooroordeeld taken uitvoeren voor partijen bij een geschil of voor cliënten op basis van objectieve criteria en methoden, om objectieve beslissingen te nemen en in de hand te werken en tot objectieve resultaten te komen.

 • Activiteiten van een jury begeleiden

  De activiteiten van een jury tijdens een zitting van de rechtbank en in het besluitvormingsproces sturen om ervoor te zorgen dat deze op onpartijdige wijze optreedt en dat deze alle bewijzen, argumenten en getuigenissen die in het proces aan de rechter zijn voorgelegd, hebben gehoord, zodat deze het beste besluit kan nemen, waarop de rechter een straf kan baseren.

 • Orde in de rechtszaal bewaren

  Bewaren van de orde tijdens een terechtzitting.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Verantwoordelijkheid tonen

  In uw werk of functie verantwoordelijkheid aanvaarden en verantwoording afleggen voor professionele beslissingen van uzelf of van anderen.

 • Toezicht houden op rechtszittingen

  Toezicht houden op de procedures tijdens een rechtszitting zodat ze voldoen aan de voorschriften en op een ordelijke en eerlijke manier verlopen, en zodat er geen morele of ethische grenzen worden overschreden tijdens een verhoor of de uiteenzetting van juridische argumenten.

Optionele kennis en vaardigheden

argumenten overtuigend aanbrengen advies geven over rechterlijke uitspraken communiceren met de jury toezicht houden op juridische procedures criminologie analytisch denken beheer van rechtszaken empathie tonen juridische argumenten geven kennis van menselijk gedrag gebruiken conflicten hanteren juridische documenten opstellen zorgen voor de uitvoering van vonnissen ordehandhaving juridisch bewijs analyseren werkgerelateerde verslagen schrijven zelfvertrouwen tonen juridisch onderzoek

Source: Sisyphus ODB