Beroep rechter

rechter
Credits: Shutterstock.com

Rechters leiden, toetsen en behandelen rechtszaken, hoorzittingen, beroepen en processen. Zij zorgen ervoor dat gerechtelijke procedures in overeenstemming zijn met standaard juridische procesvoering en beoordelen bewijsmateriaal en getuigenverklaringen. Rechters leiden zaken op het gebied van onder meer criminaliteit, familiezaken, burgerlijk recht, geringe vorderingen en jeugdcriminaliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken rechter

 • Zoekt naar en analyseert bewijzen in een rechtszaak.
 • Zit hoorzittingen voor en luistert naar de beschuldigingen van de aanklager, om te bepalen of het bewijs de aanklacht ondersteunt.
 • Interpreteert en past procedureregels toe of stelt nieuwe procedureregels op voor situaties waarvoor nog geen procedures bij wet zijn vastgelegd.
 • Controleert of de bewijzen die in een rechtszaak worden gepresenteerd op wettelijke wijze zijn verkregen.
 • Houdt toezicht op de voortgang van een proces om te waarborgen dat alle geldende regels en procedures worden gevolgd.
 • Adviseert relevante betrokkenen (bijv. advocaten, jury's, aanklagers en/of rechtbankpersoneel) inzake gedrag, geschilpunten en het proces.
 • Bepaalt een vonnis, met inachtneming van het bewijsmateriaal, op basis van de geldende wetgeving.
 • Bereidt de evaluatie van het vonnis voor.
 • Organiseert de uitvoering en het vervolg van het vonnis.
 • Onderzoekt juridische kwesties en publiceert opiniestukken over deze kwesties.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

 • Advocaat
 • Deurwaarder
 • Gerechtsbode
 • Juridisch medewerker advocatuur
 • Openbare aanklager

Kennis

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Burgerlijk procesrecht

  De juridische procedures en normen van de rechtbanken in burgerlijke rechtszaken.

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Toezicht houden op rechtszittingen

  Toezicht houden op de procedures tijdens een rechtszitting zodat ze voldoen aan de voorschriften en op een ordelijke en eerlijke manier verlopen, en zodat er geen morele of ethische grenzen worden overschreden tijdens een verhoor of de uiteenzetting van juridische argumenten.

 • Juridische betogen aanhoren

  Juridische betogen aanhoren die worden gepresenteerd tijdens een rechtszitting of in een andere context waarin juridische zaken worden behandeld en beslecht, op een manier die beide partijen gelijke kansen biedt om hun argumenten voor te dragen, en op basis van de aangevoerde argumenten op eerlijke en onpartijdige wijze een beslissing nemen.

 • Verantwoordelijkheid tonen

  In uw werk of functie verantwoordelijkheid aanvaarden en verantwoording afleggen voor professionele beslissingen van uzelf of van anderen.

 • Onpartijdigheid tonen

  Onbevooroordeeld taken uitvoeren voor partijen bij een geschil of voor cliënten op basis van objectieve criteria en methoden, om objectieve beslissingen te nemen en in de hand te werken en tot objectieve resultaten te komen.

 • Orde in de rechtszaal bewaren

  Bewaren van de orde tijdens een terechtzitting.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden argumenten overtuigend aanbrengen advies geven over rechterlijke uitspraken officiële overeenkomsten bewerkstelligen contractenrecht familierecht juridische documenten opstellen zelfvertrouwen tonen rechterlijke beslissingen nemen jonge slachtoffers ondersteunen correctionele procedures ooggetuigenverslagen aanhoren jeugddetentie beheer van rechtszaken rechtszaken herzien juridische argumenten geven communiceren met de jury conflicten hanteren toezicht houden op juridische procedures ordehandhaving juridisch bewijs analyseren bemiddelen bij onderhandelingen empathie tonen strafrecht bescherming van jonge personen promoten documenten waarmerken activiteiten van een jury begeleiden werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor de uitvoering van vonnissen analytisch denken kennis van menselijk gedrag gebruiken criminologie juridisch onderzoek

Source: Sisyphus ODB