Beroep recruiter

Recruiters leveren de geschikte kandidaten aan werkgevers op basis van het gevraagde specifieke functieprofiel. Zij nemen tests af van en voeren gesprekken met werkzoekenden, stellen een shortlist op van kandidaten die aan de werkgever zullen worden voorgesteld en zoeken geschikte banen voor kandidaten. Recruiters onderhouden relaties met werkgevers om hun diensten op langere termijn aan te bieden.

Recruiter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Personeelsbeleid

  De functie in een organisatie die zich bezighoudt met het werven van medewerkers en het optimaliseren van de prestaties van medewerkers.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Voorbereiden op sollicitatiegesprekken

  Iemand voorbereiden op sollicitatiegesprekken, door advies te geven op het gebied van communicatie, taalgebruik en uiterlijk, door regelmatig gestelde vragen te bespreken en persoonlijke en professionele sterke en zwakke punten in kaart te brengen.

 • Mensen profileren

  Een profiel van iemand opstellen door de kenmerken, persoonlijkheid, vaardigheden en motieven van deze persoon te beschrijven, vaak door gebruik te maken van informatie verkregen uit een interview of vragenlijst.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Wervingsdiensten uitvoeren

  De personen die geschikt zijn voor een baan, aantrekken, screenen, selecteren en aannemen.

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

Optionele kennis en vaardigheden

toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren reclametechnieken advies geven over persoonlijke aangelegenheden socialemediamarketing toepassen professionele administratie bijhouden opvolging van klanten implementeren omgaan met collega’s individuele werknemers begeleiden programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen testen beheren afspraken beheren marktanalyse onderhandelen over arbeidsovereenkomsten persoonlijkheid beoordelen klantenoordelen analyseren werkgerelateerde verslagen schrijven trainingen organiseren kennis van menselijk gedrag gebruiken

Source: Sisyphus ODB