Beroep recyclingmedewerker

Recyclingmedewerkers reinigen materialen en verwijderen afval, en zorgen ervoor dat het afval en de ingezamelde materialen worden gesorteerd en in de juiste afvalcontainers terechtkomen. Zij slopen ook voertuigen, sorteren de verzamelde onderdelen en plaatsen recycleerbare materialen op transportbanden, waar ze verder kunnen worden gesorteerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen

  Recycleringsmachines en -uitrusting bedienen zoals granulators, brekers en balenpersen; te recycleren materiaal verwerken en sorteren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Kapotte apparaten demonteren

  Apparatuur en uitrusting die is gebroken en niet voor reparatie in aanmerking komt, ontmantelen, zodat de afzonderlijke onderdelen ervan kunnen worden gesorteerd, gerecycled en verwijderd op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake afval en recycling.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

 • Kapotte apparaten ophalen

  Producten verzamelen of ontvangen die niet langer functioneel zijn en die niet kunnen worden gerepareerd van huishoudens, organisaties of inzamelingsinrichtingen zodat zij kunnen worden gesorteerd voor verwijdering of recycling.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit toelichting geven over recyclevoorschriften gegevens over recycling bijhouden afvalinzamelingsschema’s opvolgen laboratoriumproeven uitvoeren heftrucks bedienen sorteerapparatuur onderhouden verontreiniging vermijden recyclebakken installeren geleverd afval controleren gevaarlijke vloeistoffen afvoeren preventie van verontreiniging advies geven over afvalbeheer niet-gevaarlijk afval verwijderen principes van elektronische apparatuur compostering monitoren vervuilende stoffen verwijderen opslag van gevaarlijk afval milieu-incidenten melden besmettingen beoordelen gevaarlijk afval verwijderen afval sorteren

Source: Sisyphus ODB