Beroep regiomanager

Regiomanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van alle zaken die verband houden met een bedrijf in een bepaalde geografische regio of een bepaalde bedrijfstak. Zij ontvangen aanwijzingen van het hoofdkantoor, en afhankelijk van de structuur van de onderneming hebben zij tot doel de strategie van de onderneming uit te voeren en deze aan te passen aan de markt waar de bedrijfstak actief is. Zij houden zich bezig met management van werknemers, communicatie, marketinginspanningen en follow-up van resultaten en doelstellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiƫntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Boekhouding

  De documentatie en verwerking van gegevens betreffende financiƫle activiteiten.

 • FinanciĆ«le jaarrekeningen

  De financiƫle overzichten die tezamen een beeld geven van de financiƫle positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiƫle jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Vennootschapsrecht

  Het rechtsgebied dat zich richt op de zakelijke en handelsactiviteiten van ondernemingen en particulieren en hun juridische interactie. Dit heeft betrekking op tal van rechtsdisciplines, met inbegrip van het belasting- en arbeidsrecht.

 • FinanciĆ«le wettelijke bepalingen

  Financiƫle regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiƫnte productiemethoden, de coƶrdinatie van mensen en middelen.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiƫle wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiƫle middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • OndernemingsstrategieĆ«n ontwikkelen

  Strategieƫn voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creƫren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieƫn, enz.

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen

  Voldoen aan de ethische gedragscode van gedragingen die door ondernemingen en bedrijven in het algemeen worden bevorderd en deze volgen. Ervoor zorgen dat de handelingen en activiteiten in overeenstemming zijn met de gedragscode en ethische activiteiten in de gehele toeleveringsketen.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiƫle en cliƫntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Organisatorische structuur ontwikkelen

  Het opzetten en ontwikkelen van de organisatiestructuur van een groep mensen die samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

 • Businessplannen meedelen aan medewerkers

  Verspreiden, presenteren en communiceren van bedrijfsplannen en -strategieƫn aan managers, werknemers die ervoor zorgen dat doelstellingen, acties en belangrijke boodschappen goed worden overgebracht.

 • StrategieĆ«n om inkomsten te genereren ontwikkelen

  Methoden uitwerken waarmee een bedrijf een product of dienst op de markt brengt en verkoopt om inkomsten te genereren.

 • Zakelijke overeenkomsten sluiten

  Onderhandelen over, en herzien en ondertekenen van handelsdocumenten zoals contracten, zakelijke overeenkomsten, akten, aankopen, testamenten en wissels.

 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen

  De wetgeving naleven tijdens het verrichten van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

 • Prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren

  De prestaties en resultaten van managers en werknemers evalueren in het licht van hun efficiƫntie en hun effectiviteit op het werk. Persoonlijke en professionele elementen in aanmerking nemen.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieƫn en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Marketingplannen uitvoeren

  Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om specifieke marketingdoelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Inspanningen coƶrdineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieƫn en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Zakelijk inzicht gebruiken

  Passende maatregelen nemen in een bedrijfsomgeving nemen met het oog op een zo groot mogelijke uitkomst van elke situatie.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieƫn en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiƫle middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiƫntie en productiviteit.

 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf

  Samenwerken met en werkzaamheden verrichten voor andere afdelingen, managers, supervisors en medewerkers in verschillende aspecten van het bedrijf, van het opstellen van boekhoudkundige rapporten, het bedenken van marketingcampagnes tot en met het contact hebben met klanten.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Werksfeer van continue verbetering creĆ«ren

  Werken met managementpraktijken zoals continue verbetering, preventief onderhoud. Aandacht besteden aan probleemoplossing en principes van teamwerk.

 • Verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf

  Periodieke verslagen opstellen en presenteren aan hogere managers en directeurs, in verband met concrete acties, verwezenlijkingen en resultaten tijdens een bepaalde periode.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Kantoorfaciliteitensystemen beheren

  Het beheer en de werking van de verschillende kantoorsystemen die nodig zijn voor de goede en dagelijkse werking van de kantoren, zoals interne communicatiesystemen, software van gemeenschappelijk gebruik binnen de onderneming en kantoornetwerken, behouden en onderhouden.

 • FinanciĆ«le informatie samenvatten

  Financiƫle informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiƫle rekeningen of plannen op te stellen.

 • Richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen

  De richtlijnen en doelstellingen begrijpen en implementeren die door het hoofdkantoor van een bedrijf naar het lokale management van een bedrijf of dochteronderneming worden gebracht. Richtlijnen aanpassen aan de regionale realiteit.

 • Beheer op zich nemen

  Beheer op zich nemen om te zorgen voor een efficiƫnte en verantwoorde planning en beheer van middelen.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiƫle impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Businessplannen opstellen

  Plannen, schrijven en meewerken aan de uitvoering van bedrijfsplannen. In het businessplan de marktstrategie, de concurrentieanalyse van het bedrijf, het ontwerp en de ontwikkeling van het plan, de operationele en de leidinggevende aspecten en de financiƫle prognose van het businessplan opnemen en voorzien.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op kwaliteitscontroles financiƫle marktontwikkelingen analyseren bedrijfsleningen goede praktijken delen met dochterondernemingen marketingmanagement nieuwe regionale contracten afsluiten bankactiviteiten beheer van de leveringsketen nieuw personeel in dienst nemen planning voor toetreding tot de markt zakenrelaties aangaan leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie bedrijfscultuur vormen relaties met klanten onderhouden financiƫle prognoses internationale handel organisatorische teams vormen op basis van competenties contacten onderhouden met lokale overheden op de hoogte blijven van het politieke landschap de financiƫle situatie van een regio beschrijven verschillende talen spreken communicatie met vreemde culturen tot stand brengen activiteiten rond dochterondernemingen

Source: Sisyphus ODB