Beroep registrator tentoonstellingen

Registrators tentoonstellingen organiseren, beheren en documenteren de overbrenging van museumvoorwerpen vanaf opslagruimten naar tentoonstellingsruimten en omgekeerd. Dit gebeurt in samenwerking met private of publieke partners zoals kunsttransporteurs, verzekeraars en restaurateurs, zowel binnen als buiten het museum.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Conservatietechnieken

  Procedures, instrumenten, technieken, materialen en chemische stoffen die worden gebruikt voor conservering en archivering.

 • Software voor collectiebeheer

  Vertrouwd zijn met gespecialiseerde software voor collectiebeheer die wordt gebruikt om de collectie van een museum te documenteren en te registreren.

Vaardigheden

 • Advies geven over fiscaal beleid

  Overheidsambtenaren advies geven over wijzigingen in belastingbeleid en -procedures en over de implementatie van nieuwe beleidsregels op nationaal en lokaal niveau.

 • Verslagen over de toestand opstellen

  De toestand van kunstwerken vóór en na verplaatsing en hantering documenteren.

 • Toezicht houden op de verplaatsing van artefacten

  Toezicht uitoefenen op elke beweging van museumartefacten en hun beveiliging garanderen.

 • Leningsovereenkomsten opstellen

  Samenstellen van leencontracten; begrijpen en implementeren van de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Staat van een voorwerp beoordelen

  Samenwerken met de manager van de collectie of de restaurateur om de toestand van een museumvoorwerp voor een lening of een tentoonstelling te beoordelen en te documenteren.

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

 • Raad geven over het uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen

  In samenwerking met curatoren en beheerders van musea evalueert een registrator de staat van kunstvoorwerpen voor expositie- of kredietdoeleinden. De registrator beslist ook of een kunstwerk bestand is tegen de stress van de reis of het handboek.

 • Leningen beheren

  Commerciële, vastgoed- of kredietleningen evalueren en goedkeuren. Hun status opvolgen en kredietnemers advies geven over financiële status en betaalmethoden.  

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Zelfstandig aan tentoonstellingen werken

  Autonoom werken aan de ontwikkeling van een kader voor artistieke projecten zoals locaties en workflows.

 • Culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren

  Culturele verschillen in acht te nemen bij het creëren van artistieke concepten en tentoonstellingen. Samenwerken met internationale kunstenaars, curatoren, musea en sponsors.

 • Raad geven over omgang met kunst

  Ander museumpersoneel en technici adviseren en instrueren over hoe artefacten kunnen worden behandeld, verplaatst, opgeslagen en gepresenteerd, op basis van hun fysieke kenmerken.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Post bezorgen

  Post, kranten, pakjes en privéboodschappen aan klanten verdelen.

 • Risicobeheer voor kunstwerken uitoefenen

  Een registrator bepaalt de risicofactoren voor een kunstcollectie en matigt deze. Tot de risicofactoren voor kunstwerken behoren vandalisme, diefstal, plagen, noodsituaties en natuurrampen. Het is de verantwoordelijkheid van een registrator om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Optionele kennis en vaardigheden

kunstcollecties advies geven over buitenlands beleid contacten leggen met culturele partners instructies aan medewerkers geven kunststukken behandelen gidsen opleiden advies geven over reisbestemmingen inspecties leiden toezicht houden op de museumomgeving uitleenadministratie beheren omgaan met een publiek kunstgeschiedenis technisch advies over spoorwegen geven

Source: Sisyphus ODB