Beroep relatiebeheerder beleggingen

De beleggingsbeheerders van de onderneming verspreiden de beleggingsstrategie van de vennootschap en houden toezicht op de reacties van de beleggingsgemeenschap jegens haar. Zij gebruiken deskundigheid op het gebied van marketing, financiƫn, communicatie en beveiliging om te zorgen voor transparante communicatie aan de grotere gemeenschap. Zij beantwoorden vragen van aandeelhouders en investeerders over de financiƫle stabiliteit, de voorraden of het beleid van de onderneming.

Relatiebeheerder beleggingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • FinanciĆ«le prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiƫle omstandigheden.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • FinanciĆ«le analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiĆ«le mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiĆ«le overzichten en verslagen om goed geĆÆnformeerde zakelijke of financiĆ«le beslissingen te kunnen nemen.

 • FinanciĆ«le markten

  De financiƫle infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Financieringsmethoden

  De financiƫle mogelijkheden voor het financieren van projecten, waaronder gebruikelijke vormen als leningen, durfkapitaal en overheids- of particuliere subsidies, maar ook alternatieve methoden als crowdfunding.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiƫle wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiƫle middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • FinanciĆ«le jaarrekeningen

  De financiƫle overzichten die tezamen een beeld geven van de financiƫle positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiƫle jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Public relations

  Vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer van alle aspecten van het imago en de perceptie van een bedrijf of persoon bij belanghebbenden en de samenleving als geheel.

 • Effecten

  De op financiĆ«le markten verhandelde financiĆ«le instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risicoā€™s op de financiĆ«le markten.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiƫle theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiƫle producten te kiezen.

 • Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiƫle rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiƫle indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiƫle en cliƫntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geĆÆnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Advies geven over financiĆ«le zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiƫntiemethoden.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieƫn die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

 • Contacten onderhouden met aandeelhouders

  Communiceren met de aandeelhouders en dienst doen als communicatiepunt met de aandeelhouders, teneinde een overzicht te geven van hun investeringen, hun rendement en de langetermijnplannen van de onderneming om de winstgevendheid te verhogen.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieƫn en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • FinanciĆ«le marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiƫle markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • FinanciĆ«le beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiƫle beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

 • FinanciĆ«le prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiƫle staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiƫle aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

financiƫle informatie samenvatten een professioneel netwerk ontwikkelen persberichten opstellen methoden voor waardebepaling van bedrijven strategische bedrijfsbeslissingen nemen persconferenties organiseren ondersteuning geven bij financiƫle berekeningen behandeling van promotiemateriaal beheren jaarrekeningen interpreteren belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen financieel risico analyseren beleggingsportefeuilles controleren financiƫle informatie verzamelen beurs volgen bedrijfsleningen publicrelationsstrategieƫn ontwikkelen actuariƫle wetenschappen

Source: Sisyphus ODB