Beroep revenue manager

Revenue managers maximaliseren de inkomsten uit faciliteiten zoals hotels, vakantieresorts en campings door trends en de concurrentie te analyseren. Zij helpen managers van faciliteiten bij het nemen van strategische beslissingen. Revenue managers analyseren en optimaliseren het financiële potentieel van faciliteiten en geven leiding aan de werknemers ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Statistische financiële rapporten opstellen

  Individuele en bedrijfsgegevens beoordelen en analyseren om statistische verslagen of bestanden op te stellen.

 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

  Methoden uitwerken waarmee een bedrijf een product of dienst op de markt brengt en verkoopt om inkomsten te genereren.

 • Zorgen voor de prijsconcurrentiepositie

  Het waarborgen van het prijsconcurrentievermogen door de hoogste haalbare opbrengsten van uw product of dienst vast te stellen, met inachtneming van de prijzen van de concurrenten en bestudering van de marktstrategieën, -voorwaarden en -evoluties.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Rekenvaardigheden gebruiken

  Hanteren van een redenering en toepassen van eenvoudige of complexe numerieke concepten en berekeningen.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Horeca-inkomsten beheren

  Toezicht houden op horeca-inkomsten door het gedrag van de klant te begrijpen, te monitoren, te voorspelen en erop te reageren, om de inkomsten of winst te maximaliseren, de begrote brutowinst te handhaven en de uitgaven tot te beperken.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Reserveringspatronen analyseren

  Regelmatig terugkerende patronen en gedragingen bij boekingen bestuderen, begrijpen en voorspellen.

 • Bezettingsgraad voorspellen

  Het aantal hotelkamers voorspellen dat zal worden geboekt, prognoses maken inzake de verwachtingen van de bezetting en raming van de vraag.

 • Businesscases uitwerken

  Verzamelen van relevante informatie om tot een goed geschreven en goed gestructureerd document te komen dat het traject van een bepaald project weergeeft.

Optionele kennis en vaardigheden

prijsinformatie geven klachten van klanten afhandelen financiële audits uitvoeren klantenservice verlenen werkprocedures ontwikkelen werknemers opleiden medewerkers begeleiden

Source: Sisyphus ODB