Beroep risicokapitaalinvesteerder

Durfkapitalisten investeren in jonge of kleine start-ups door particuliere financiering te verstrekken. Zij zoeken potentiële markten en specifieke productmogelijkheden om bedrijfseigenaren te helpen een bedrijf te ontwikkelen of uit te breiden. Zij bieden zakelijk advies, technische deskundigheid en netwerkcontacten op basis van hun ervaring en activiteiten. Zij nemen geen leidinggevende functies binnen de onderneming op zich, maar hebben wel inspraak in haar strategische koers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieringsmethoden

  De financiële mogelijkheden voor het financieren van projecten, waaronder gebruikelijke vormen als leningen, durfkapitaal en overheids- of particuliere subsidies, maar ook alternatieve methoden als crowdfunding.

 • Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiële rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiële indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Methoden voor waardebepaling van bedrijven

  De processen om de waarde van de activa van de onderneming en de waarde van de bedrijfsactiviteiten te taxeren, onder meer op basis van een op activa gebaseerde benadering, bedrijfsvergelijkingen en opbrengsten uit het verleden.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Beslissen over het verstrekken van financiële middelen

  Rekening houden met de potentiële risico's van het verstrekken van financiering aan een organisatie of project en met de eventuele voordelen ervan voor de financier, om te beslissen of er al dan niet middelen verstrekt zullen worden.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieën die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

Optionele kennis en vaardigheden

begroting maken voor financiële behoeften schulddossiers van klanten bijhouden financiële marktontwikkelingen analyseren schuldonderzoeken uitvoeren kredietrisicobeleid toepassen contacten leggen met financiers kredietwaardigheid beoordelen leningen analyseren beleggingsportefeuilles ontwikkelen actuariële wetenschappen processen voor kredietcontrole beleggingsportefeuilles controleren schuldsystemen moderne portefeuilletheorie beleggingsbeslissingen nemen financiële prognoses activiteiten van holdings contracten beheren beleggingsfondsen oprichten financiële informatie verzamelen

Source: Sisyphus ODB