Beroep sociaal werker

Sociaal werkers zijn praktijkgerichte professionals die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie en de emancipatie en bevrijding van mensen bevorderen. Zij werken samen met individuen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen om verschillende vormen van therapie en begeleiding, groepswerk en gemeenschapswerk aan te bieden. Sociaal werkers begeleiden mensen bij het gebruik van diensten om een uitkering aan te vragen, het krijgen van toegang tot gemeenschapsmiddelen, het vinden van een baan en opleiding, het inwinnen van juridisch advies of het omgaan met andere lokale overheidsdiensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sociale wetenschappen

  Ontwikkeling en kenmerken van sociologische, antropologische, psychologische, politieke en sociale beleidstheorieën.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Sociale werktheorie

  De ontwikkeling en de kenmerken van de sociale werktheorieën die worden onderbouwd door sociale en menswetenschappen.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Casemanagement toepassen

  Opties en diensten beoordelen, plannen, faciliteren, coördineren en bepleiten voor rekening van een persoon.

 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk

  Te streven naar het verlenen van passende diensten aan klanten van maatschappelijk werk, tijdens het verblijf binnen een professioneel kader, inzicht krijgen in de manier waarop de werkzaamheden van andere professionals worden uitgevoerd en rekening houden met de specifieke behoeften van uw klanten.

 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten

  Onderhandelen met overheidsinstellingen, andere maatschappelijk werkers, gezinnen en zorgverleners, werkgevers of huisbazen om het meest geschikte resultaat voor uw cliënt te verkrijgen.

 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken

  Individuen, gezinnen, groepen en gemeenschappen in staat stellen meer controle te krijgen over hun leven en hun leefomgeving, hetzij zelfstandig, hetzij met hulp van anderen.

 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren

  Nauwkeurige, beknopte, actuele en tijdige gegevens bijhouden van het werk met gebruikers van de diensten, met inachtneming van de wetgeving en het beleid op het gebied van privacy en veiligheid.

 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten

  Informeren over de wetgeving voor gebruikers van sociale diensten en deze uitleggen, om hen te helpen inzicht te krijgen in de gevolgen die deze voor hen hebben en hoe zij deze voor hun belang kunnen gebruiken.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

  Evalueren van de sociaal dienstverleningsplannen, rekening houdend met de meningen en voorkeuren van uw gebruikers van de dienst. Opvolgen van het plan, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten worden beoordeeld.

 • Crisisinterventie toepassen

  Methodologisch reageren op een verstoring of storing in de normale of gebruikelijke functie van een persoon, familie, groep of gemeenschap.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening

  Systematisch een stapsgewijs probleemoplossend proces toepassen bij het verlenen van sociale diensten.

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen

  Hulp bieden bij het verstrekken van lichamelijke, morele en psychologische bijstand aan mensen in gevaarlijke of moeilijke situaties en ze, waar nodig, overbrengen naar een veilige plaats.

 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen

  Het in kaart brengen van onderdrukking in samenlevingen, economieën, culturen en groepen die als zodanig optreden, op niet-repressieve wijze optreden, gebruikers in staat stellen maatregelen te nemen om hun leven te verbeteren en burgers in staat te stellen hun omgeving te veranderen overeenkomstig hun eigen belangen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening

  Neem het voortouw bij de praktische behandeling van maatschappelijke zaken en activiteiten.

 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

  Beslissingen nemen wanneer dat nodig is, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden en rekening houdend met de input van de gebruiker van de dienst en andere zorgverleners.

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau

  Samenwerken met mensen in andere sectoren met betrekking tot sociale dienstverlening.

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

  De zorgbehoeften van personen evalueren, families en verzorgers betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ondersteuningsplannen. Zorgen voor de evaluatie en monitoring van deze plannen.

 • Interviews afnemen bij sociale diensten

  Klanten, collega’s, leidinggevenden of ambtenaren stimuleren om volledig, vrijelijk en naar waarheid te spreken, om de ervaringen, houdingen en meningen van de ondervraagde te verkennen.

 • Empathisch zijn

  Emoties en inzichten ervaren door een ander herkennen, begrijpen en delen.

 • Sociale problemen voorkomen

  Sociale problemen voorkomen, door acties te ontwikkelen, te definiëren en uit te voeren die sociale problemen kunnen voorkomen, met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers.

 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden

  Professioneel communiceren en samenwerken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening.

 • Stress in organisaties beheersen

  Omgaan met bronnen van stress en druk in het eigen beroepsleven, zoals beroeps-, management-, institutionele en persoonlijke stress, en anderen helpen hetzelfde te doen om het welzijn van uw collega's te bevorderen en burnouts te voorkomen.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken

  Zorgen voor hygiënische werkmethoden, met inachtneming van de veiligheid van het milieu bij dagzorg, zorginstellingen en thuiszorg.

 • Socialedienstverleningsprocedures plannen

  Socialedienstverleningsprocedures plannen, de doelstelling definiëren en rekening houden met de uitvoeringsmethoden, de beschikbare middelen identificeren en raadplegen, zoals tijd, begroting en personeel en indicatoren vaststellen om het resultaat te beoordelen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

  Werken in overeenstemming met management- en organisatieprincipes en -waarden op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Nadenken over praktijken

  De eigen praktijk routinematig evalueren, de praktijkmethoden en resultaten kritisch op consistente, coherente en geschikte manieren evalueren, kennis hebben van relevante methoden en gebruik maken van feedback van managers, supervisors, andere professionals en patiënten/cliënten om de praktijk dienovereenkomstig aan te passen .

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten

  De gebruiker van de sociale dienst in elke situatie in beschouwing nemen en de verbanden herkennen tussen de microdimensie, mesodimensie en macrodimensie van sociale problemen, sociale ontwikkeling en sociaal beleid.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het vaststellen en uitdrukken van hun verwachtingen en sterke punten, door hun informatie en advies te verstrekken om met kennis van zaken beslissingen over hun situatie te kunnen nemen. Samenwerken met individuele personen, gezinnen, groepen, gemeenschappen om verandering te bewerkstelligen en de kansen in het leven te verbeteren.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Sociale verandering promoten

  Veranderingen in de relaties tussen individuele personen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen bevorderen door rekening te houden met en om te gaan met onvoorspelbare veranderingen op micro-, macro- en mezzoniveau.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

  De sociale situatie van de gebruikers van de diensten beoordelen, waarbij nieuwsgierigheid en respect voor de dialoog in evenwicht met elkaar moeten staan, rekening houdend met hun families, organisaties en gemeenschappen en de daaraan verbonden risico’s, en de behoeften en de middelen om aan fysieke, emotionele en sociale behoeften te voldoen.

 • Sociale crisissen beheersen

  Individuen in sociale crisissituaties tijdig identificeren, erop reageren en hen motiveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle middelen.

 • Rechten van gebruikers van diensten promoten

  De rechten van de cliënt om zijn of haar leven te beheren, geïnformeerde keuzes over de diensten die hij of zij ontvangt te maken, met inachtneming en, in voorkomend geval, het bevorderen van de individuele standpunten en wensen van zowel de cliënt als zijn of haar verzorgers.

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk

  Continue professionele ontwikkeling (CPD) ondernemen om kennis, vaardigheden en competenties in het kader van het maatschappelijk werk voortdurend bij te werken en te ontwikkelen.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen

  Verwijzen naar andere professionals en andere organisaties op basis van de eisen en behoeften van gebruikers van sociale diensten.

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

  Gebruik maken van vastgestelde processen en procedures om gevaarlijke, onrechtmatige, discriminerende of uitbuitende gedragingen en praktijken aan te vechten en te melden, waarbij dergelijke gedragingen onder de aandacht van de werkgever of de bevoegde autoriteit worden gebracht.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

  Verslag doen van resultaten en conclusies over de sociale ontwikkeling van de samenleving op een begrijpelijke manier, door deze mondeling en schriftelijk te presenteren aan een breed publiek, van niet-deskundigen tot deskundigen.

 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen

  Diensten verlenen die rekening houden met verschillende culturele en taaltradities, die de eerbiediging en validatie van gemeenschappen aantonen en consistent zijn met het beleid op het gebied van mensenrechten en gelijkheid en diversiteit.

 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten

  Maatschappelijk werk en sociale zorg op een wettige, veilige en effectieve manier uitvoeren met inachtneming van de normen.

 • Sociale werkpakketten regelen

  Een pakket van diensten van sociale ondersteuning creëren op basis van de behoeften van de gebruiker van de dienst en in overeenstemming met gespecificeerde normen, voorschriften en termijnen.

 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten

  Handelen volgens de politieke, sociale en culturele context van de gebruikers van de sociale voorziening, rekening houdend met de gevolgen van bepaalde acties voor hun sociale welzijn.

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

  Ontwikkelen van een samenwerkende hulprelatie, het aanpakken van eventuele breuken of spanningen in de relatie, het bevorderen van de band en het verkrijgen van vertrouwen en samenwerking van gebruikers door middel van empathisch luisteren, zorg, warmte en authenticiteit.

 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten

  Met uw cliënt overleggen om goede voorwaarden te scheppen op basis van een vertrouwensband, en de cliënt eraan herinneren dat het werk in zijn eigen voordeel is en zijn samenwerking aanmoedigen.

 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening

  De ethische principes van het maatschappelijk werk toepassen om de praktijk te sturen en complexe ethische kwesties, dilemma's en conflicten te beheren in overeenstemming met het gedrag op het werk, de ontologie en de ethische code van de sociale diensten, en zich betrekken bij ethische besluitvorming door het toepassen van nationale en - voor zover van toepassing - internationale ethische normen of beginselverklaringen.

 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten

  Namens en voor rekening van de gebruikers van diensten spreken, met gebruik van communicatieve vaardigheden en kennis van relevante gebieden om minder bedeelde mensen te helpen.

Optionele kennis en vaardigheden

jeugdwerk in de lokale gemeenschap promoten cliënten helpen omgaan met verdriet herstelrecht advies geven over geestelijke gezondheid immigratiewetgeving migranten helpen zich te integreren in het gastland collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen wetenschappelijke methoden toepassen informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik onderzoeksvoorstellen bespreken technische expertise leveren academisch onderzoek publiceren communiceren met jongeren samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg bescherming van jonge personen promoten schoolpsychologie cliëntgerichte begeleiding samenwerken met onderwijsdeskundigen behoeften van oudere volwassenen op de gemeenschap gebaseerde ontwikkelingsdiensten bieden toezicht houden op de speelplaats werken in multidisciplinaire gezondheidsteams studenten sociaal werk begeleiden rapporten presenteren therapie in de gezondheidszorg vreemde talen toepassen bij sociale diensten onderwijs aanpassen aan de doelgroep vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen promovendi begeleiden programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia telefonisch sociale begeleiding bieden informatie over schooldiensten geven consultatie analyse van leerbehoeften wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren begeleidingsmethodes kinderbescherming kennis van menselijk gedrag gebruiken telefoniesystemen onderhouden personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren immigratieadvies geven volwassenenonderwijs toezien op onderwijzend personeel positieve instelling van jongeren ondersteunen jongeren voorbereiden op de volwassenheid thuiszorg regelen voor patiënten gezinnen helpen in crisissituaties principes van teamwerk studenten helpen bij hun proefschrift ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen helpen bij de organisatie van schoolevenementen arbeidswet wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven interculturele onderwijsstrategieën toepassen socialezekerheidsprogramma’s promoten theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling lesmateriaal opstellen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers rechten van slachtoffers van misdaden gezondheidszorg crisisinterventie gegevens van telefonische oproepen bewaren zich discreet gedragen gemeenschapsrelaties opbouwen zorg voor personen met een handicap illegale stoffen advies geven over palliatieve zorg aanwezigheidslijsten bijhouden veiligheid van studenten garanderen persoonlijke ontwikkeling procedures in het secundair onderwijs studenten begeleiden constructieve kritiek geven toezicht houden op personeel strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling soorten handicaps werkgerelateerde verslagen schrijven advies geven over trainingen getuigen tijdens een hoorzitting procedures in het lager onderwijs universiteitsprocedures samenwerkingsrelaties aangaan studenten bijstaan bij het leren advies geven over sociale ondernemingen communiceren over het welzijn van jongeren drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen sociale bemiddeling migratie werken met patronen van psychologisch gedrag leercurriculum plannen risicogedrag van daders inschatten pedagogie aandacht tonen voor de situatie van studenten in lesmateriaal voorzien ontwikkelingspsychologie principes van sociaal werk aanleren leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk familierecht computer-telefonie-integratie gebruiken wetgeving inzake sociale huisvesting middelen voor educatieve doeleinden beheren educatieve testen afnemen volksgezondheidsproblemen aanpakken teamwork tussen studenten aanmoedigen vaardigheidstekorten identificeren onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren behoeften van slachtoffers van misdaden communicatie programma's voor humanitaire hulp beheren mensen bewustmaken over kwesties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschap veldwerk uitvoeren interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk sociale pedagogiek wettelijke vergoeding voor slachtoffers van misdaden psychologische ontwikkeling van jongeren lesoverzicht ontwikkelen loopbaanbegeleiding bieden advies geven over conflictbeheersing palliatieve zorg klinische geriatrie mentale gezondheid bevorderen vacatures op de arbeidsmarkt voorbeelden geven bij het leren fondsen werven vrijwilligers leiden actoren in humanitaire hulpverlening curriculumdoelstellingen werken met elektronische leeromgevingen helpen bij de organisatie van begrafenissen vrijwilligers ondersteunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren lesplannen ontwikkelen prestatietendensen van oproepen analyseren revalidatie leerproblemen jonge slachtoffers ondersteunen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren behoeften van gebruikers van gezondheidszorg steunen gedragsstoornissen strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld studenten beoordelen gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen sociale onderneming afhankelijkheid van drugs psychologische begeleidingsmethoden gedrag van studenten volgen studenten binnen sociaal werk beoordelen in een academisch comité zetelen stadia van rouw contacten onderhouden met educatieve medewerkers mensenrechten promoten toezicht houden op buitenschoolse activiteiten onderwijsstrategieën toepassen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven welzijn van kinderen ondersteunen thuiszorg bieden kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen daklozen helpen privacy van gebruikers van diensten bewaren telefonisch communiceren werken aan de gevolgen van mishandeling financieringsmethoden toezicht op personen met gebruikers van sociale diensten in een groep werken problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren strafrecht klassenmanagement uitvoeren omgaan met daders wetenschappelijke onderzoeksmethodologie lesinhoud voorbereiden diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen geestelijke gezondheidsproblemen identificeren onderwijs binnen de eigen gemeenschap studenten helpen met materiaal socialezekerheidsrecht toezicht houden op onderwijsontwikkelingen individuen, families en groepen sterker maken klinische beoordelingstechnieken gebruiken beoordelingsprocessen onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften steun bieden aan slachtoffers gerechtelijke procedures psychologische effecten van oorlog onderwijswet kwantitatief onderzoek uitvoeren ontwikkeling van de jeugd beoordelen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen kwalitatief onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB