Beroep specialist taxatie bedrijfsovername

Bij taxateurs van bedrijf worden taxaties verricht van zakelijke entiteiten, aandelen en andere effecten en immateriële activa, teneinde hun cliënten bij te staan in strategische besluitvormingsprocedures zoals fusies en overnames, rechtszaken, faillissement, belastingnaleving en algemene herstructurering van de ondernemingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Wetgeving inzake bescherming van activa

  De huidige wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van de bescherming van particuliere en publiekrechtelijke activa.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Fusies en overnames

  Het proces van het samenvoegen van afzonderlijke ondernemingen die relatief gelijk zijn van omvang, en de aankoop van een kleinere onderneming door een grotere onderneming. De financiële transacties, de juridische implicaties en de consolidatie van de financiële verslagen en jaarrekeningen aan het einde van het boekjaar.

 • Methoden voor waardebepaling van bedrijven

  De processen om de waarde van de activa van de onderneming en de waarde van de bedrijfsactiviteiten te taxeren, onder meer op basis van een op activa gebaseerde benadering, bedrijfsvergelijkingen en opbrengsten uit het verleden.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Marktprijs

  Prijsvolatiliteit volgens markt en prijselasticiteit, en de factoren die een impact hebben op prijstrends en veranderingen op de markt op lange en korte termijn.

 • Wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde

  Belastingen op de aankoopprijzen van goederen en de wetgeving die van toepassing is op deze activiteit.

Vaardigheden

 • Voorraadwaardering uitvoeren

  De waarde van de voorraad van een onderneming analyseren, berekenen en beoordelen. Wiskundige formules en logaritmen gebruiken om de waarde van de verschillende variabelen te bepalen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieën die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Erkenning van activa uitvoeren

  Een analyse maken van de uitgaven om na te gaan of sommige kunnen worden aangemerkt als activa wanneer het waarschijnlijk is dat de investering in de loop van de tijd een winst zal opleveren.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Vastgoed taxeren

  Grond en gebouwen onderzoeken en evalueren om schattingen te maken over hun prijs.

Optionele kennis en vaardigheden

bij geschillen assisteren advies geven over de waarde van vastgoed informatie over belastingwetgeving verstrekken adviestechnieken gebruiken eigendomsrecht waarde bij wederverkoop van objecten bepalen advies geven over belastingplanning investeringsanalyse merkactiva beheren waarde van gebruikte goederen schatten beleggingsportefeuilles controleren intellectueeleigendomsrecht vastgoedwaarden vergelijken advies geven over faillissementsprocedures contacten leggen met financiers prijsstrategieën omgaan met managers vennootschapsrecht insolventiewetgeving beursgang onderhandelen over de waarde van activa financieel verslag opstellen

Source: Sisyphus ODB