Beroep staatssecretaris

Staatssecretarissen assisteren hoofden van overheidsdepartementen, zoals ministers, en helpen bij het toezicht op de werkzaamheden van het departement. Zij helpen het beleid, de activiteiten en het personeel van de departementen aan te sturen en voeren plannings-, toewijzings- en besluitvormingstaken uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

Vaardigheden

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Wetgevingsvoorstellen voorleggen

  Voorstellen presenteren voor nieuwe wetgeving of wijzigingen van de bestaande wetgeving op een manier die duidelijk, overtuigend en in overeenstemming met de regelgeving is.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

 • Wetgevingsvoorstellen voorbereiden

  Het opstellen van de nodige documentatie om een nieuw wetsvoorstel of een wijziging van de bestaande wetgeving voor te stellen, overeenkomstig de regelgeving.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Advies geven aan wetgevers

  Over diverse regerings- en wetgevende taken, zoals beleidsvorming en de interne werking van een overheidsdepartement, advies geven aan overheidsfunctionarissen in wetgevende functies, zoals parlementsleden, ministers, senatoren en andere wetgevers.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

Optionele kennis en vaardigheden

budgetten beheren rapporten presenteren projectbeheer uitvoeren administratieve systemen beheren regeringsvertegenwoordiging conflictbeheersing toepassen beginselen van projectbeheer implementatie van overheidsbeleid beheren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen constitutioneel recht verslagen van bijeenkomsten schrijven activiteiten delegeren overheidsfinanciën de organisatie vertegenwoordigen advies geven over overheidsfinanciën implementatie van overheidsbeleid

Source: Sisyphus ODB