Beroep tentoonstellingsmaker

Tentoonstellingsmakers organiseren tentoonstellingen van kunstwerken en kunstvoorwerpen. Zij werken in en voor musea, kunstgalerijen, musea voor wetenschap of geschiedenis, bibliotheken en archieven en in andere culturele instellingen. Over het algemeen werken tentoonstellingsmakers in artistieke en culturele tentoonstellingsdomeinen en op allerhande evenementen.

Tentoonstellingsmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstcollecties

  De verscheidenheid aan schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, tekeningen en andere werken die collecties vormen in een museum, en toekomstige nieuwe collecties die interessant zijn voor een museum of kunstgalerij.

 • Culturele projecten

  Doel, organisatie en beheer van culturele projecten en de daarmee samenhangende fondsenwerving.

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Kunsthistorische waarden

  De historische en artistieke waarden van werken uit een bepaalde tak van kunst.

 • Praktijken van de erfgoedraad

  Uitgangspunten en benadering van een passende omgang met erfgoed in het kader van projecten, om dat erfgoed niet te beschadigen en waar mogelijk de staat ervan te verbeteren.

Vaardigheden

 • Op een georganiseerde manier werken

  Te allen tijde gefocust blijven op het voorliggende project. Organiseren, tijd beheren, plannen en deadlines halen.

 • Projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken

  Informatie verstrekken over de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van tentoonstellingen en andere artistieke projecten.

 • Exposities presenteren

  Een expositie presenteren en educatieve lezingen geven op een begrijpelijke en voor het publiek aantrekkelijke manier.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Tentoonstellingen organiseren

  Organiseren en structureren van een tentoonstelling op een strategische manier, waardoor de kunstwerken toegankelijker worden voor het publiek.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Omgaan met publiek

  De artistieke waarden van de kunstvorm(en) overbrengen. Reageren op de reacties van uw publiek en hen daarbij betrekken.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Kunstcollectie promoten

  Catalogi, onderzoeksdocumenten, artikelen, verslagen, beleidslijnen, normen en projectvoorstellen schrijven.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Kunstkwaliteit evalueren

  De kwaliteit van kunstvoorwerpen, artefacten, foto's en documenten correct beoordelen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zelfstandig aan tentoonstellingen werken

  Autonoom werken aan de ontwikkeling van een kader voor artistieke projecten zoals locaties en workflows.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Medewerkers begeleiden

  De prestaties van de werknemers beheren en verbeteren door personen of groepen te coachen hoe de specifieke methoden, vaardigheden of vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door middel van aangepaste coachingmanieren en -methoden. Nieuw personeel opleiden en hen helpen bij het leren van nieuwe bedrijfssystemen.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Nieuwe concepten bedenken

  Met nieuwe concepten komen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

Optionele kennis en vaardigheden

openbare toegang tot tentoonstellingen ondersteunen contacten leggen met financiers behoeften van bezoekers aan culturele ontmoetingsplaatsen evalueren natuurgeschiedenis archeologie museumdirecteur raad geven antropologie

Source: Sisyphus ODB