Beroep tolk

Tolken begrijpen gesproken communicatie in een bepaalde taal en zetten deze om naar een andere taal. Zij houden aanzienlijke hoeveelheden informatie bij, vaak door aantekeningen te maken, en zetten deze onmiddellijk daarna om in de taal van de ontvanger met dezelfde nuances en klemtonen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tolktechnieken

  De verschillende manieren om een taal mondeling te vertalen, zoals simultaantolken, consecutief tolken, tolken via een tussentaal, fluistertolken of verbindingstolken.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

Vaardigheden

 • Taalvaardigheden bijwerken

  Onderzoeken of oefenen van taalvaardigheden om op de hoogte te blijven van taalveranderingen om het beste te kunnen vertalen of interpreteren.

 • Gesproken taal consecutief vertalen

  Wat een spreker zegt wanneer de sprekers na twee of meer zinnen pauzeren, nauwkeurig, volledig en op basis van uw aantekeningen vertalen. De spreker zal wachten met spreken tot de tolk klaar is met vertalen.

 • Kwaliteitsnormen voor tolken volgen

  De overeengekomen normen volgen om ervoor te zorgen dat de vereisten voor tolken worden nageleefd en om eenheid te garanderen. Hierbij kan het gaan om normen als de Europese norm EN 15038 voor vertaling.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Analytisch werken

  Informatiestromen analyseren om berichten snel en nauwkeurig te reconstrueren. Navigeer een taal om uitleg te geven over dezelfde betekenis of het gevoel in situaties waarin er geen sprake is van een woord- of letterlijke vertaling.

 • Bilateraal tolken

  Begrijpen en vertalen van mondelinge verklaringen in beide richtingen van een talenpaar, met behoud van de communicatieve intentie van de spreker.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Betekenis van de oorspronkelijke toespraak handhaven

  Vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de originele boodschap wordt overgedragen en uw eigen gevoelens of meningen niet uitdrukken. Ernaar streven de beoogde betekenis te behouden.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

 • Tolken tussen twee partijen

  Eén gesproken taal omzetten in een andere om communicatie mogelijk te maken tussen twee partijen die geen gemeenschappelijke taal spreken.

 • Gesproken taal simultaan vertalen

  Wat een spreker zegt precies en volledig vertalen met dezelfde spreeksnelheid zonder vertragingstijd.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Grote hoeveelheden informatie onthouden

  Grote hoeveelheden informatie bewaren en notities maken voor een juiste interpretatie.

 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen

  Vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens aanvaarde beginselen van goed en slecht. Dit omvat eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid. Geen gebruik maken van oordelen of persoonlijke meningen om de kwaliteit van de vertaling of vertolking te beïnvloeden.

 • Een goede dictie bezitten

  Duidelijk en nauwkeurig spreken, zodat anderen precies weten wat er wordt gezegd. Woorden precies uitspreken om geen fouten te maken of onbedoeld iets verkeerds te zeggen.

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Context begrijpen

  Situaties en contexten gebruiken om beter de betekenis te begrijpen van wat er gezegd wordt. De betrokkenen en de situatie begrijpen, zoals stemming en omgeving, om een meer accurate interpretatie mogelijk maken, opdat de tolk vertrouwd zou zijn met de positie van de spreker.

Optionele kennis en vaardigheden

telefonisch communiceren medische terminologie wetenschappelijke verhandelingen schrijven technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen tolkdiensten bij belangenbehartiging verzorgen werkzaamheden als beëdigd tolk uitvoeren onderzoeksvoorstellen schrijven lezend vertalen tolkdiensten tijdens tours verzorgen adviestechnieken gebruiken tolken bij conferenties transcriptie van een opname gerechtstolken contacten leggen met regeringsfunctionarissen ondertitels maken teksten uittypen van audiobronnen intercultureel bewustzijn tonen ongeziene vertaling oorspronkelijke tekst handhaven informatiebronnen raadplegen tolken in live-uitzendingen fonetiek communiceren met de doelgroep inkomende oproepen beantwoorden geluidsapparatuur bedienen technische terminologie teksten vertalen fluistertolken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie semantiek linguïstiek wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB