Beroep uitvoerend producent

Uitvoerend producenten zorgen voor een aantal praktische zaken in verband met de productie. Zij houden zich bezig met aangelegenheden variërend van de aanwerving van personeel en de aanschaf van materialen en diensten tot goederen, douanecoördinatie, telecommunicatie, arbeidsverhoudingen, logistiek, informatietechnologie, samenwerking van de regering, reservering van de locatie, planning, exploitatiebeheer, het herstellen van vertragingsproblemen en veiligheid op de werkplek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Culturele projecten

  Doel, organisatie en beheer van culturele projecten en de daarmee samenhangende fondsenwerving.

Vaardigheden

 • Coördineren met creatieve afdelingen

  Coördineren van activiteiten met andere artistieke en creatieve diensten.

 • Artistieke projectbudgetten opstellen

  Ontwikkeling van de budgetten voor artistieke projecten voor goedkeuring, raming van de termijnen en materiële kosten.

 • Artistieke projecten beheren

  Een artistiek project beheren. De projectbehoeften bepalen. Partnerschappen tot stand te brengen. Het budget, de planning en de contractuele afspraken beheren en het project beoordelen.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Artistieke productieactiviteiten plannen

  Personeel en middelen toewijzen aan verschillende activiteiten in de artistieke productie. Rekening houden met de behoeften van de productie en afstemmen met de betrokken partijen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Contacten leggen met culturele partners

  Duurzame partnerschappen met culturele autoriteiten, sponsors en andere culturele instellingen tot stand brengen en in stand houden.

 • Culturele evenementen organiseren

  Organiseren van evenementen in samenwerking met lokale belanghebbenden die de lokale cultuur en het lokale erfgoed promoten.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Repetities coördineren

  Coördineer repetities voor acteurs en de technische ploeg, verzamel de nodige contactgegevens en werk deze bij, en organiseer aanvullende bijeenkomsten voor de acteurs en de andere figuren.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Locaties voor optredens op orde houden

  Het podium en de backstagezone op orde houden. Zones voor verschillende doeleinden bepalen en labelen, zoals opslag, omkleden en samenkomen. Organisatorische beslissingen coördineren met de gebruikers van de ruimte.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Behoeften van een artistieke productie inschatten

  Analyseren, inschatten en noteren van de productiebehoeften.

 • Repetities organiseren

  Het beheer, de planning en het beheer van de repetities voor de uitvoering.

 • Artistieke productie coördineren

  Toezien op de dagelijkse coördinatie van de productietaken, zodat de organisatie past binnen het gewenste artistieke en zakelijke beleid en om producties in een uniforme huisstijl aan het publiek te presenteren.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Productieschema's opstellen

  Creëren van de tijdlijn voor de productie van een film, een uitzending of een artistieke productie. Bepalen hoe lang elke fase zal duren en wat de vereisten zijn. Rekening houden met de bestaande schema's van het productieteam en een haalbare planning maken. Het team informeren over het schema.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten

  Samen met het personeel van een museum of een andere kunstruimte evenementen en programma’s ontwikkelen en promoten.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Culturele activiteiten ontwikkelen

  Activiteiten ontwikkelen die zijn aangepast aan het bereik en/of het publiek. Rekening houden met de problemen en behoeften die zijn waargenomen en vastgesteld vanuit het oogpunt van het vergroten van de nieuwsgierigheid en het verbeteren van de toegang tot kunst en cultuur.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen kostenbeheer veiligheidsmaatregelen documenteren artistiek team samenstellen wetgeving inzake auteursrecht arbeidswetgeving

Source: Sisyphus ODB