Beroep vakdocent reizen en toerisme beroepsonderwijs

Het onderwijzend personeel van het beroepsonderwijs en de toeristische sector geeft de opleiding van studenten op hun gespecialiseerde studiegebied, reizen en toerisme, overwegend praktisch van aard. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen voor een beroep in de reissector en de toeristische sector. De docenten in het beroepsonderwijs volgen de vorderingen van de studenten, staan zo nodig bij, en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van reizen en toerisme door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

 • Reisboekingsprocedures

  De verschillende stappen die een boeking vormen voor reizen, de uitvoering ervan en eventuele aanvullende relevante maatregelen.

 • Markt voor toerisme

  De studie van de markt voor toerisme op internationaal, regionaal en lokaal niveau en met in beschouwing nemen van mondiale toeristische bestemmingen.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

Vaardigheden

 • Klantenservicetechnieken aanleren

  Technieken aanleren om de dienstverlening van de klant op een bevredigend niveau te handhaven.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Huiswerk geven

  Aanvullende oefeningen en opdrachten verstrekken die de leerlingen thuis dienen voor te bereiden, deze op een duidelijke manier toelichten, en de deadline en de evaluatiemethode bepalen.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • In het beroepsonderwijs werken

  Werken in een beroepsschool die leerlingen praktijkonderricht geeft.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Principes van toerisme aanleren

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van het reizen en het toerisme, met als doel hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied, en meer in het bijzonder op het gebied van toeristische locaties, klantenservice en boekingstechnieken.

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Presentaties over toerisme geven

  Presentaties geven over de toeristische sector in het algemeen en over specifieke toeristische attracties.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

informatiebrochures voor toeristen ontwikkelen invloed van het toerisme op het milieu soorten handicaps aangepaste toeristische routes bedenken wereldwijde distributiesystemen gebruiken aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen middelen voor educatieve doeleinden beheren werken met elektronische leeromgevingen software voor het beheer van klantrelaties gebruiken beoordelingsprocessen verschillende talen spreken toeristische bestemmingen evalueren deelnemen aan toeristische evenementen leerproblemen onderwijsprogramma’s evalueren boekingen verwerken

Source: Sisyphus ODB