Beroep vakdocent voeding beroepsonderwijs

Docenten in het kader van het beroepsonderwijs voor levensmiddelen geven studenten op hun gespecialiseerde studiegebied, maaltijden die overwegend praktisch van aard zijn, opdracht tot het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen voor een beroep in de levensmiddelensector. Docenten in het beroepsonderwijs volgen de vorderingen van de studenten, helpen zo nodig hun medewerking aan en evalueren hun kennis en prestaties met betrekking tot het onderwerp voeding door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne

  De reeks nationale en internationale voorschriften voor hygiëne op het gebied van levensmiddelen en de voedselveiligheid, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 852/2004.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Europees beleid inzake voedselveiligheid

  Garantie van een hoog niveau van voedselveiligheid in de EU door middel van coherente maatregelen van ‘boer tot bord’ en adequaat toezicht, met waarborging van een doeltreffende interne markt. De implementering van deze aanpak omvat verschillende acties, namelijk: zorgen voor effectieve controlesystemen en evalueren van de naleving van EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit, binnen de EU en in derde landen met betrekking tot hun uitvoer naar de EU; beheren van internationale betrekkingen met derde landen en internationale organisaties op het gebied van voedselveiligheid; onderhouden van relaties met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en zorgen voor wetenschappelijk onderbouwd risicobeheer.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Huiswerk geven

  Aanvullende oefeningen en opdrachten verstrekken die de leerlingen thuis dienen voor te bereiden, deze op een duidelijke manier toelichten, en de deadline en de evaluatiemethode bepalen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • In het beroepsonderwijs werken

  Werken in een beroepsschool die leerlingen praktijkonderricht geeft.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

instrumenten voor voedselmetingen gebruiken koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren recepten samenstellen menu's plannen in lesmateriaal voorzien culturele gebruiken bij voedselbereiding voedingswaarde van voedsel bepalen nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken voedselbereidingstechnieken toepassen toezicht houden op de voedselkwaliteit middelen voor educatieve doeleinden beheren leiding geven bij voedselbereiding klassenmanagement uitvoeren kooktechnieken gebruiken werken met elektronische leeromgevingen nieuwe kookmethoden onderzoeken zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen adviseren inzake voedselbewaring levensmiddelen aantrekkelijk presenteren leerproblemen klantendiensten creatief voedsel maken advies geven over de combinatie van etenswaren en wijn

Source: Sisyphus ODB