Beroep vakman grond-, weg- en waterbouw

Vaklieden grond-, weg- en waterbouw verrichten taken met betrekking tot het schoonvegen en voorbereiden van bouwplaatsen voor civieltechnische werken. Daaronder vallen werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van wegen, spoorwegen en dammen.

Vakman grond-, weg- en waterbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Baggerconsoles

  De configuratie van de verschillende soorten baggerconsoles. Hoe de functies van het baggeren naar de console worden overgezet.

 • Werktreinen

  De samenstelling en functies van een werktrein, een trein die bestaat uit automatische machines waarmee ballast, dwarsliggers en rails worden verwijderd, geïnspecteerd, aangepast en gelegd.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Verdichtingstechnieken

  Het kennisgebied dat bestaat uit verschillende technieken voor het bekleden van wegen met asfalt. Elke techniek wordt bepaald door de samenstelling van het asfaltmengsel en de gebruikte bestratingstechniek. Dit wordt bepaald door het walsen en steenslagverdeling.

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

Vaardigheden

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Funderingslagen leggen

  De stabilisatielagen voor een weg leggen. De basis leggen, waardoor de afwateringseigenschappen van de weg worden versterkt, en zo nodig een funderingslaag. Hiervoor het juiste materiaal gebruiken, meestal een combinatie van aggregaten of plaatselijke secundaire materialen, soms met toevoeging van een aantal bindmiddelen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Machinaal grond uitgraven

  Mechanische apparatuur gebruiken om te graven en grond te verplaatsen. Putten maken volgens plannen voor uitgravingen.

 • Asfaltlagen plaveien

  Verschillende soorten asfalt gebruiken om de asfaltlagen van een weg te leggen. Een basislaag van asfalt met een laag bitumengehalte leggen voor een stabiel oppervlak, een bindlaag met een middelhoog bitumengehalte leggen, en een oppervlaktelaag van de hoogste kwaliteit met het hoogste bitumengehalte leggen om bestand te zijn tegen de belasting van het wegtransport. Een machine voor het leggen van wegdekken bedienen om het asfalt te leggen en verschillende technieken en instrumenten gebruiken.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Wegdek verwijderen

  Een bestaand wegdek verwijderen. Het gebruik van de passende machines of de coördinatie met bewerkingsbedrijven om te assisteren bij het afgraven van asfalt of betonnen wegdekbedekkingen.

 • Ondergrond voor wegbedekking voorbereiden

  Ervoor zorgen dat het oppervlak onder de weg klaar is om bestraat te worden. Ervoor zorgen dat het vlak, stabiel en bestand is tegen de mechanische belasting van het wegverkeer.

 • Verkeersborden inspecteren

  Inspecteren van verkeersborden op tekenen van corrosie, verouderde informatie, inkepingen en deuken, leesbaarheid en reflectie. Beslissen over de te volgen koers wanneer er problemen worden gevonden.

 • Relingen en kantplanken positioneren

  Bevestigen van relingen en kantplanken aan de steigerstandaarden op bepaalde hoogtes en intervallen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en te voorkomen dat objecten vallen. De relingen vastzetten met behulp van koppelingen of wiggen.

 • Leidingwerk aanleggen

  Installatie van het systeem van leidingen voor het vervoer van een vloeistof, ongeacht of het een vloeistof of gas betreft, van het ene punt naar het andere, en aansluiting daarvan op de brandstof- en watertoevoerleidingen, de luchtkanalen en andere onderdelen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Pijpbekleding plaatsen

  Bekleding in een sleuf plaatsen om een pijp te stabiliseren als daarom verzocht wordt. Bekleding onder en rond de pijp leggen om de pijp te beschermen tegen milieu-invloeden.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Sporen visueel inspecteren

  Visuele controle uitvoeren van de integriteit van treinsporen, dwarsliggers en ballast. Dit gebeurt meestal als reactie op meldingen van werknemers of detecties door sensoren.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen

  Begeleiden van een collega bij het bedienen van zware constructiewerktuigen. De operatie op de voet volgen en begrijpen wanneer feedback nodig is. Gebruiken van communicatietechnieken zoals spraak, tweerichtingsradio, overeengekomen gebaren en fluitjes om de juiste informatie aan de operator te melden.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Afvoerpijpen controleren

  Zorg ervoor dat goten, rioolstelsels en andere voorzieningen voor het vervoer van water onderhouden worden en schoon zijn om een goede afwatering te waarborgen en schade aan de infrastructuur zoals wegen en spoorwegen te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

slijpmachines voor sporen bedienen stopmachine controleren bouwmethoden machine om sporen op te rapen controleren machines om bevestigingsklemmen op spoorbielzen aan te brengen bedienen spoorinfrastructuur onderhouden wegwalsen bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten mobiele kranen bedienen werkgebied beveiligen zware constructiewerktuigen verrijden betonnen platen leggen beton aanstrijken machine om sporen te leggen controleren ballastregulator controleren beton gieten zware bouwuitrusting in goede staat houden asfaltmengels meetinstrumenten gebruiken grijpers bedienen civiele techniek tijdelijke wegsignalisatie plaatsen soorten asfaltdeklagen machines om wegmarkeringen aan te brengen bedienen normen voor verkeerssignalisatie bouwactiviteiten coördineren zware constructiewerktuigen bevestigen beton mengen

Source: Sisyphus ODB