Beroep vakman waterbouw

Vaklieden waterbouw onderhouden kanalen, dammen en andere waterwegstructuren, zoals aan de kust of in het binnenland gelegen waterfabrieken. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van golfbrekers, kanalen, dijken en ophogingen, alsmede voor andere werken in en om water.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Soorten waterwegen

  Gebied van informatie dat een onderscheid maakt tussen verschillende soorten door de mens aangelegde waterwegen zoals kanalen en dammen.

 • Baggerconsoles

  De configuratie van de verschillende soorten baggerconsoles. Hoe de functies van het baggeren naar de console worden overgezet.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Waterdruk

  Natuurkundige wetten, eigenschappen en toepassingen van vloeistof of waterdruk.

 • Nationale waterwegen

  Kennis van de nationale waterwegen die worden gebruikt voor de binnenvaart, kennis van de geografische ligging van rivieren, kanalen, zeehavens en binnenhavens en inzicht in de relatie met vrachtstromen.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Tunneldelen installeren

  De tunneldelen van gewapend beton op hun plaats zetten nadat de tunnelboormachine voldoende ruimte heeft uitgegraven. De positie van de delen baseren op de plannen of berekeningen met het oog op een optimale plaatsing.

 • Kanaalsluizen bouwen

  Sluissystemen in delen van kanalen installeren voor het omhoog brengen en laten zakken van vaartuigen van het ene niveau naar het andere. Ze worden gebruikt voor het scheepsvervoer door kanalen maar ook voor het onder controle houden het waterpeil.

 • Machinaal grond uitgraven

  Mechanische apparatuur gebruiken om te graven en grond te verplaatsen. Putten maken volgens plannen voor uitgravingen.

 • Pompputten bedienen

  Bedienen van industriële putten die worden gebruikt om overtollige vloeistof zoals water of chemicaliën te verwijderen.

 • Oppervlaktehelling berekenen

  Zorg ervoor dat het geplande oppervlak de noodzakelijke helling heeft om plasjesvorming van water of vocht te voorkomen.

 • Pompen bedienen

  Industriële pompen bedienen om de overtollige vloeistof te verwijderen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Waterdiepte meten

  Meten van de diepte van een waterlichaam met behulp van dieptemeetapparatuur zoals een dieptemeter.

 • Zinkputten beheren

  Toezien op de correcte bediening van putten; ervoor zorgen dat de activiteiten voor het ophalen en verwijderen van de ongewenste vloeistof of de overmaat aan vloeistof soepel verlopen.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

 • Baggermaterieel onderhouden

  Het baggermaterieel in goede staat houden. Zuigelementen, pompen, kabels, snijkoppen en andere elementen regelmatig inspecteren en de nodige maatregelen nemen om beschadiging of slijtage te herstellen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Betonnen constructies inspecteren

  Visuele inspectie van een concrete structuur om te zien of het structureel gezond is. Controleren op verschillende soorten scheuren, zoals deze veroorzaakt door corrosie van de wapening, impactschade of een hoog watergehalte.

 • Dammen bouwen

  Een geschikt gebied ontwateren door de bouw van een omleidingstunnel en het gebruik van grondverzetmachines voor de bouw van een stuwdam. Verwijderen van rotsen en puin om een installatie te bouwen, die beton gebruikt om waterlekken te voorkomen door het gebruik van waterstops.

 • Gebreken in beton identificeren

  Infraroodtechnieken gebruiken om defecten te ontdekken.

Optionele kennis en vaardigheden

vacuüm ontwateringssystemen bedienen diepte boorgat controleren erosiebestrijding uitvoeren pijpleidingen inspecteren planlezen strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen controle van bruggen onder water uitvoeren springladingen in boorgaten plaatsen voegmiddelen mengen hergebruik van water afvoerpijpen controleren onder water beton gieten europese classificatie van binnenwateren risico op overstromingen vaststellen baggeraar positioneren internationale waterwegen slooptechnieken boorapparatuur bedienen sedimentatiebestrijding uitvoeren kranen bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten procedures voor kwaliteitscontrole materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

Source: Sisyphus ODB