Beroep veiligheidskundige

Veiligheidskundigen zorgen ervoor dat mensen, zoals klanten en werknemers, en de activa van de onderneming, vaste of verplaatsbare machines, voertuigen en vastgoed veilig zijn. Zij zorgen voor veiligheid en zekerheid door het handhaven van het veiligheidsbeleid, het bijhouden van de verschillende gebeurtenissen, de uitvoering van veiligheidsprotocollen, het opstellen van procedures voor de reactie op noodsituaties, het uitvoeren van veiligheidsevaluaties en het toezicht op de leden van het beveiligingspersoneel.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Organisatorische veerkracht

  De strategieën, methoden en technieken die de capaciteit van de organisatie vergroten om de diensten en activiteiten te beschermen en in stand te houden die de organisatorische taakopdracht vervullen en blijvende waarden creëren door de gecombineerde problemen inzake beveiliging, paraatheid, risico en herstel na rampen doeltreffend aan te pakken.

 • Veiligheidsvoorschriften

  Het geheel van voorschriften, juridische procedures en beleidsregels met betrekking tot beveiliging en veiligheidsbeheer.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Intern risicobeheerbeleid

  Het interne risicobeheerbeleid dat risico’s in een IT-omgeving in kaart brengt, beoordeelt en prioriteert. De methoden die worden gebruikt om de mogelijkheid en de impact van rampzalige gebeurtenissen die de verwezenlijking van zakelijke doelen nadelig beïnvloeden, tot een minimum te beperken, te bewaken en te beheersen.

Vaardigheden

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Rampherstelplannen beheren

  Indien nodig een actieplan voor het ophalen of compenseren van verloren informatiesystemen voorbereiden, testen en uitvoeren.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Veiligheidsrapporten schrijven

  Gegevens over inspecties, patrouilles en beveiligingsincidenten verzamelen in een rapport voor managementdoeleinden.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Een incidentenrapportage bijhouden

  Een systeem bijhouden voor het registreren van gegevens over ongewone gebeurtenissen die zich voordoen in de voorziening, zoals aan het werk gerelateerde letsels.

 • Veiligheidskwesties onderzoeken

  Zoeken naar informatie en bewijsmateriaal over beveiligings- en veiligheidskwesties om mogelijke bedreigingen te analyseren, incidenten te volgen en veiligheidsprocedures te verbeteren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Toezicht houden op de planning van veiligheidssystemen

  Toezicht houden op de selectie en installatie van beveiligingssystemen zoals apparatuur voor brandbeveiliging en geluidsisolatie en ervoor zorgen dat ze voldoende efficiënt zijn en in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving.

 • Veiligheidsprocedures op een locatie instellen

  Het instellen van beveiligingsroutines op de locatie.

 • Beveiligingsapparatuur bedienen

  Toezicht houden op en uitvoeren van de inventaris van de beveiligingsinstrumenten en -apparatuur.

 • Oefeningen voor herstel na rampen leiden

  Oefeningen leiden die mensen leren wat ze moeten doen bij een onvoorziene rampzalige gebeurtenis in de werking of beveiliging van ICT-systemen, zoals oefeningen over gegevensherstel, identiteits- en informatiebescherming en de stappen die moeten worden genomen om verdere problemen te voorkomen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Beveiligingsteam leiden

  Het plannen en organiseren van het werk, de uitrusting en de procedures die moeten worden gevolgd voor het beveiligingspersoneel dat onder uw toezicht staat.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op ingehuurde beveiliging raadplegingsmethoden naleving van het overheidsbeleid inspecteren beveiligingsbeleid definiëren vertrouwelijkheid van informatie veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden advies geven over verbetering van de beveiliging contacten leggen met veiligheidsautoriteiten contacten leggen met regeringsfunctionarissen cyberbeveiliging

Source: Sisyphus ODB