Beroep verkeerskundige

Verkeerskundigen ontwikkelen en implementeren beleid om vervoerssystemen te verbeteren, rekening houdend met de sociale, ecologische en economische factoren. Zij verzamelen en analyseren verkeersgegevens met behulp van statistische modelleringsinstrumenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Software voor statistische analysesystemen

  Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses.

 • Geografische routes

  De interpretatie van geografische informatie, zoals locaties en onderlinge afstanden.

 • Verkeerstechniek

  Subdiscipline van civiele techniek die, onder meer ten aanzien van trottoirs, verkeerslichten en fietsvoorzieningen, technische methoden toepast om veilige en efficiënte verkeersstromen van mensen en goederen op wegen te komen creëren.

 • Publiekrecht

  Het deel van het recht dat de betrekkingen tussen particulieren en de overheid regelt en dat de betrekkingen tussen particulieren regelt die rechstreeks van belang zijn voor de samenleving.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

Vaardigheden

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Studies inzake stedelijk transport ontwikkelen

  Onderzoeken van de demografische en ruimtelijke kenmerken van een stad met het oog op de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsplannen en strategieën.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Verkeersstromen observeren

  Het verkeer observeren dat een bepaald punt passeert, zoals bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voetgangers. Observeren van het aantal voertuigen, de snelheid waarmee ze voorbijrijden en de tijdspanne tussen het passeren van twee opeenvolgende auto's.

 • Statistische patronen identificeren

  Statistische gegevens analyseren om patronen en trends in de gegevens of tussen variabelen te vinden.

 • Vervoerskosten analyseren

  Transportkosten, serviceniveau en beschikbaarheid van uitrusting identificeren en analyseren; advies geven en preventieve/correctieve maatregelen toepassen.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Verkeersstromen bestuderen

  Onderzoek voeren naar de synergie tussen voertuigen, chauffeurs en de vervoersinfrastructuur zoals wegen, verkeersborden en verlichting om een wegennet te creëren waar het verkeer efficiënt en zonder veel files kan rijden.

 • Patronen in wegverkeer analyseren

  De meest efficiënte verkeerspatronen en piektijden bepalen om de planning efficiënter te maken.

 • Verkeer regelen

  De verkeersdoorstroming regelen door gebruik te maken van toegewezen handseinen, hulp te bieden aan reizigers op de weg en mensen te helpen de straat over te steken.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Vervoersstudies analyseren

  De gegevens uit vervoerstudies over planning, beheer, exploitatie en techniek van de vervoersector interpreteren.

 • Netwerken van transportbedrijven analyseren

  Verschillende transportnetwerken analyseren om de meest efficiënte configuratie van transportmodi te organiseren. De netwerken analyseren die erop gericht zijn de laagste kosten en een maximale efficiëntie te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

preventieve simulaties maken civiele techniek parkeerbeleid treinroutes brugverkeer beperken vervoersproblemen simuleren adviestechnieken gebruiken voertuigen koppelen aan routes folders schrijven beheer van luchtverkeer verkeersongevallen onderzoeken spoorweginfrastructuur lokale geografie live presentaties geven openbaar vervoer promoten mensen onderrichten over verkeersveiligheid parkeerterreinactiviteiten beheren technische rapporten opstellen verkeerswetgeving

Source: Sisyphus ODB