Beroep verloskundige

verloskundige
Credits: Shutterstock.com

Verloskundigen helpen vrouwen bij de bevalling door de nodige ondersteuning, zorg en advies te bieden tijdens de zwangerschap, op het werk en in de periode na de bevalling, bevallingen uit te voeren en voor de pasgeborene te zorgen. Zij adviseren over gezondheid, preventieve maatregelen, voorbereiding op het ouderschap, opsporen van complicaties bij moeder en kind, toegang tot medische zorg, het bevorderen van een normale bevalling en het uitvoeren van noodmaatregelen.

Verloskundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken verloskundige

 • Geeft advies en biedt ondersteuning aan vrouwen met betrekking tot de conceptie (gezinsplanning), de prenatale en postnatale periode.
 • Begeleidt de vrouw en de baby, tijdens, voor en na de bevalling.
 • Schrijft medicamenten en medisch onderzoek voor.
 • Houdt de toestand van de vrouw en de foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling in de gaten.
 • Signaleert complicaties tijdig en draagt zorg voor een adequate doorverwijzing naar kinderarts of gynaecoloog.
 • Adviseert en ondersteunt vrouwen met betrekking tot opvoedkundige zaken, de zorg voor en voeding van de baby.
 • Begeleidt verloskundigen-in-opleiding, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.
 • Verzorgt informatiebijeenkomsten en seminars om gezondheid van moeder en kind te bevorderen.
 • Biedt psychologische steun aan zwangere vrouwen.
 • Stemt de zorg af met andere zorgverleners.
 • Promoot bevallingen op ?natuurlijke' wijze.

Gerelateerde beroepen zwangerschapszorg

 • Kraamverzorgende
 • Medewerker verloskundige praktijk

Kennis

 • Diëtetiek

  De aanpassing van de voeding en het dieet van de mens voor het optimaliseren van de gezondheid in klinische of andere omgevingen. De rol van voeding bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten over het hele levensspectrum.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Ontspanningstechnieken

  De verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om stress te verlichten en lichaam en geest tot rust te brengen en te ontspannen. Dit omvat activiteiten als yoga, qigong of tai-chi.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Zwangerschap

  Het proces van bevruchting en ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder van de moeder, de symptomen van zwangerschap, risico’s en complicaties, ziekten en het bepalen van het moment van bevallen.

 • Wettelijke bescherming na de bevalling

  De juridische aspecten in verband met zwangerschapsdekking die moeders na de bevalling wordt aangeboden.

 • Reanimatie

  De noodprocedure die toegepast wordt op personen zonder hartslag om hen weer bij bewustzijn te brengen.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Anesthesiologie

  Anesthesiologie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Kraamtijd

  De veranderingen en mogelijke problemen die zich in de zes weken na de geboorte kunnen voordoen.

 • Verloskundige echografie

  De diverse soorten echografie en de informatie die kan worden verstrekt bij de verloskunde, waaronder de duur en de ontwikkeling van de zwangerschap en beeldvorming van de foetus in de baarmoeder.

 • Voorbereiding op de bevalling

  De procedures die gevolgd moeten worden bij bevallingen en de nodige technische uitrusting in de verloskunde.

 • Bevalling

  Het proces van het ter wereld helpen van een baby, de symptomen en tekenen van weeën, de uitdrijving van de baby en alle daarmee verband houdende stappen en procedures, met inbegrip van de procedures met betrekking tot complicaties en premature geboorte.

 • Pathologie van het vrouwelijke voortplantingssysteem

  De ziekten van het vrouwelijke voortplantingssysteem, zoals eierstok-, vulva- en vaginale kankers, bekkenontstekingsziekten, eierstokcysten en ziekten van de placenta.

 • Lactatie

  Fysiologie en functie van de borst tijdens de lactatieperiode in verband met de begeleiding van vrouwen tijdens en na hun zwangerschap.

 • Radiologische procedures

  De radiologische procedures met behulp van digitale beeldvorming en andere beeldvormingstechnieken.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Seksuele voorlichting

  Informatie en advies met betrekking tot menselijke seksuele voortplanting, emotionele relaties tussen partners, anticonceptie en seksualiteit in het algemeen.

 • Neonatologie

  De tak van kindergeneeskunde die zich bezighoudt met diagnose en behandeling van pasgeborenen.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Embryologie

  De normale ontwikkeling van het embryo, de etiologie van ontwikkelingsanomalieën zoals genetische aspecten en organogenese en de natuurlijke geschiedenis van afwijkingen die vóór de geboorte worden gediagnosticeerd.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Gezondheidsvoorlichting

  De factoren die van invloed zijn op de gezondheid en de educatieve benadering om mensen te helpen gezonde levenskeuzes te maken.

 • Pijnstillende middelen

  De soorten geneesmiddelen die worden gebruikt om bij uiteenlopende aandoeningen pijn te verlichten.

 • Voorbereiding op het ouderschap

  De veranderingen, zoals de psychologische aspecten, die van invloed zijn op de ouders na de bevalling.

 • Epidemiologie

  De tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het voorkomen, verspreiden en beheersen van ziekten. De ziekte-etiologie, de overdracht, het onderzoek naar de uitbraak en vergelijkingen van de behandelingseffecten.

Vaardigheden

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Postnatale zorg bieden

  Het bieden van zorg aan de moeder en het pasgeboren kind na de geboorte, ervoor zorgen dat de pasgeborenen en de moeder gezond zijn en dat de moeder in staat is om voor haar pasgeboren kind te zorgen.

 • Advies geven over anticonceptie

  Advies geven over de verschillende soorten methoden die worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen, zoals voorbehoedsmiddelen of condooms.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Verloop van de borstvoedingsperiode beoordelen

  Evalueren en controleren van de borstvoeding van een moeder aan haar pasgeboren kind.

 • Ondersteuning bieden bij geïnformeerde toestemming

  Ervoor zorgen dat patiënten en hun familie volledig op de hoogte zijn van de risico's en voordelen van de voorgestelde behandelingen of procedures, zodat zij geïnformeerd toestemming kunnen geven en patiënten en hun familie kunnen betrekken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Advies geven over risicovolle zwangerschappen

  Identificeren van en advies geven over de vroege tekenen van risicozwangerschappen.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Spontane bevallingen begeleiden

  Spontane bevallingen begeleiden, de stress beheren die dergelijke gebeurtenis met zich meebrengt alsook alle eventuele risico's en complicaties beheren, indien nodig handelingen uitvoeren zoals episiotomieën en stuitbevallingen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Informatie geven over de gevolgen van een bevalling op de seksualiteit

  Informatie aan de moeder of haar gezin verstrekken over de gevolgen van geboorte voor seksueel gedrag.

 • Tijdens bevallingen zorg bieden aan de moeder

  Vrouwen tijdens de bevalling actief beheren, zo nodig pijnstillers voorschrijven en toedienen en emotionele ondersteuning en comfort bieden aan de moeder.

 • Zorgen voor pasgeboren baby's

  Zorgen voor pasgeboren baby’s door handelingen uit te voeren zoals hem/haar op regelmatige tijdstippen eten geven, zijn/haar vitale functies controleren en luiers verschonen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Bijstaan bij afwijkingen tijdens de zwangerschap

  Ondersteunen van de moeder in geval van afwijkingen tijdens de zwangerschapsperiode en de arts bellen in noodgevallen.

 • Advies geven over zwangerschappen

  Patiënten begeleiden bij normale veranderingen tijdens de zwangerschap, advies geven over voeding, de effecten van drugs en andere veranderingen in de levensstijl.

 • Meeleven met de familie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap

  Empathie tonen met vrouwen en hun families tijdens het onderzoek, de bevalling en in de periode na ontslag.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Noodmaatregelen nemen bij zwangerschappen

  De placenta handmatig verwijderen en baarmoeder handmatig onderzoeken in noodgevallen, wanneer de arts niet aanwezig is.

 • Geneesmiddelen voorschrijven

  Geneesmiddelen voorschrijven, indien wenselijk, voor de therapeutische doeltreffendheid, afgestemd op de behoeften van de klant en in overeenstemming met op bewijs gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnen de beroepsmatige werkzaamheden.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Voorbereiding voor de bevalling bieden

  Informatie verstrekken aan de aanstaande moeder met betrekking tot de bevallingsprocedures om voorbereid te zijn en te weten wat te verwachten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Biologische monsters van patiënten verzamelen

  De aanbevolen processen volgen voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen of monsters van patiënten voor verdere laboratoriumtests en de patiënt zo nodig helpen.

 • Prenatale zorg bieden

  De normale progressie van de zwangerschap en de ontwikkeling van de foetus monitoren door regelmatige controles voor te schrijven voor de preventie, detectie en behandeling van gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Advies geven over gezinsplanning

  Advies geven over het gebruik van geboortebeperking en beschikbare anticonceptiemethoden, over seksuele voorlichting, preventie en beheer van seksueel overdraagbare aandoeningen, preconceptiebegeleiding en vruchtbaarheidsbeheer.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zorg bieden bij de beëindiging van een zwangerschap

  Trachten te voldoen aan de fysieke en psychologische behoeften van een vrouw die een abortus ondergaat.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Door artsen voorgeschreven behandelingen uitvoeren

  Ervoor zorgen dat de door de arts voorgeschreven behandeling door de patiënt wordt gevolgd en eventuele vragen beantwoorden.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Pasgeboren baby's onderzoeken

  Een neonataal onderzoek uitvoeren om eventuele noodsignalen vast te stellen, om de normale aanpassingen van een pasgeborene na de geboorte te beoordelen en om geboorteafwijkingen of geboortetrauma vast te stellen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Onderricht over het gezinsleven geven

  Cultureel gevoelige gezondheidsvoorlichting en diensten bieden met het accent op vrouwen, gezin en gemeenschap en het bevorderen van een gezond gezinsleven, en zwangerschapsplanning.

 • Zwangerschappen controleren

  Onderzoek uitvoeren dat nodig is voor de controle van een normale zwangerschap.

Optionele kennis en vaardigheden

chirurgie acupunctuur toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek ondernemingsbeleid homeopathie fytotherapie sociologie pedagogie verschillende communicatiekanalen gebruiken yoga

Source: Sisyphus ODB