Beroep verpakkingsingenieur

Verpakkingsingenieurs zijn verantwoordelijk voor verpakkingsmachines. Zij handhaven en verbeteren de technische normen, analyseren de resultaten, zetten verbeterplannen op en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de machines.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Verpakkingstechniek

  De processen voor het verpakken of de bescherming van producten met het oog op distributie, opslag en verkoop.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Nieuwe verpakkingsontwerpen plannen

  Met nieuwe ideeën komen over de grootte, vorm en kleur van de verpakking.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Verpakkingsvereisten analyseren

  Analyseert de vereiste van de verpakking ten opzichte van het ontwerp van het productieplan. Analyse uitvoeren met inachtneming van de technische, economische, ergonomische en andere perspectieven.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

kosten-batenanalyserapporten verstrekken haalbaarheid van productie vaststellen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren beginselen van werktuigbouwkunde de bediening van een machine installeren planlezen blauwdrukken grond- en hulpstoffen beheren advies geven aan technici productieontwikkelingen controleren optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productieprocessen plannen tijdschatting maken voor werkzaamheden productiecapaciteit vaststellen cam-software gebruiken fabricageprocessen materiaalmechanica cae-software

Source: Sisyphus ODB