Beroep voedingsbiotechnoloog

Voedingsbiotechnologen bestuderen de levenscyclus van voedsel van de houdbaarheid ervan tot het bederf en de door voedsel overgedragen ziekteverwekkers. Zij doen onderzoek naar en verkrijgen inzicht in door voedsel overgedragen ziekten om ze te voorkomen. Zij zorgen ervoor dat levensmiddelen voldoen aan de voorschriften van de overheid inzake de gezondheid en veiligheid van levensmiddelen.

Voedingsbiotechnoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Bedreigingen voor ingrediënten

  Ingrediënten en potentiële risico’s die de mens, de flora en de fauna kunnen schaden. Functies in de samenstelling van de ingrediënten.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Gistingsproces van voedingswaren

  Omzetting van koolhydraten in alcohol en kooldioxide. Dit proces gebeurt met behulp van bacteriën of gisten of een combinatie van beide onder anaerobe omstandigheden. De fermentatie van levensmiddelen wordt ook gebruikt bij het proces van maken van brood en het produceren van melkzuur in levensmiddelen zoals droge worst, zuurkool, yoghurt, pickles en kimchi.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Door voedsel veroorzaakte ziektes

  Beschikken over inzicht in door voedsel veroorzaakte ziektes en vergiftigingen, om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Toxiciteit van voedingsmiddelen

  De oorzaken van voedselvergiftiging en bederf en de methoden voor conservering van levensmiddelen om toxiciteit bij klanten te voorkomen.

 • Samenstelling van voedingsmiddelen

  De chemische en nutritionele samenstelling van levensmiddelen, die de wijziging van bestaande producten en processen en de ontwikkeling van nieuwe producten mogelijk maakt.

Vaardigheden

 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren

  Uitvoeren van analyses van de risico’s van levensmiddelen met het oog op waarborging van de voedselveiligheid.

 • Voorwaarden voor verwerking volgen

  Meters, videomonitors en uitdraaien controleren om na te gaan of bepaalde verwerkingsvoorwaarden zijn vervuld. De nodige aanpassingen in procesvariabelen aanbrengen zoals tijden, input, debiet en temperatuurinstellingen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Micro-organismen ontdekken

  Verschillende laboratoriummethoden en -instrumenten gebruiken, zoals amplificatie en sequencing om micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in de bodem, lucht en water op te sporen en te identificeren.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren

  Voer analyses uit om verschillende soorten micro-organismen, schimmels en gisten in de voedselketen op te sporen.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Laboratoriumresultaten opvolgen

  De resultaten van het laboratorium analyseren en toepassen door het productieproces aan te passen. Indien nodig, verslag uitbrengen en passende maatregelen nemen.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

 • Afgekeurde producten beheren

  Beheren van productiestops als gevolg van onvoldoende productkwaliteit en beheer van de daarmee samenhangende afvalproblematiek in het kader van goede productiepraktijken.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • In de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen

  Het in kaart brengen en onderzoeken van ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie en materialen in de levensmiddelenindustrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmonsters beoordelen milieuaudits uitvoeren productieschema aanpassen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet laboratoriumhandleidingen volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie conserveringsbehandelingen toepassen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen de productielijn volgen opleidingen over milieuaangelegenheden geven kwaliteitscontroles uitvoeren werkgerelateerde verslagen schrijven beginselen van de voedingstechnologie toepassen deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen wetenschappelijke methoden toepassen beknopte producteisen verzamelen statistiek normen voor voedselveiligheid schriftelijke verslagen inzake werk analyseren kwaliteit van producten op een productielijn controleren houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen haccp-implementatie in fabrieken beoordelen voedingsmiddelen op de hoogte blijven van regelgeving op het gemak zijn in onveilige omgevingen

Source: Sisyphus ODB