Beroep voedingstechnoloog

Voedingstechnologen ontwikkelen processen voor de vervaardiging van levensmiddelen en aanverwante producten op basis van chemische, fysische en biologische beginselen en technologie. Zij ontwerpen en plannen installaties of apparatuur, houden toezicht op het personeel, houden zich bezig met de controle en de verbetering van de levensmiddelentechnologie in de voedselproductieprocessen.

Voedingstechnoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen

  Interpretatie van laboratoriumtests voor parameters die van invloed zijn op de voedselveiligheid, rekening houdend met de risico’s van fysische, chemische en biologische gevaren voor levensmiddelen en dranken.

 • Door voedsel veroorzaakte ziektes

  Beschikken over inzicht in door voedsel veroorzaakte ziektes en vergiftigingen, om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Voedingsmiddelen

  Kwaliteit en aanbod van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in een specifieke levensmiddelensector.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Productielijn voor het inblikken van voedsel

  Stadia van het inblikproces, waaronder het wassen, conditioneren en wegen van levensmiddelen, het wassen en het voorbereiden van blikken, het eigenlijke inblikken en andere bewerkingen om het eindproduct te verkrijgen.

 • Bedreigingen voor ingrediënten

  Ingrediënten en potentiële risico’s die de mens, de flora en de fauna kunnen schaden. Functies in de samenstelling van de ingrediënten.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Samenstelling van voedingsmiddelen

  De chemische en nutritionele samenstelling van levensmiddelen, die de wijziging van bestaande producten en processen en de ontwikkeling van nieuwe producten mogelijk maakt.

 • Voedingsmiddelentechnologie

  Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen, biologische en farmaceutische producten, ontwikkeling en exploitatie van fabricage-, verpakkings- en distributiesystemen voor geneesmiddelen/levensmiddelen, ontwerp en installatie van productieprocessen voor voedingsmiddelen.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Toxiciteit van voedingsmiddelen

  De oorzaken van voedselvergiftiging en bederf en de methoden voor conservering van levensmiddelen om toxiciteit bij klanten te voorkomen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Traceerbaarheid in de voedingssector

  Traceerbaarheidsmaatregelen om te kunnen reageren op potentiële risico’s die aanwezig kunnen zijn in levensmiddelen en diervoeding, om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen veilig door mensen gegeten kunnen worden.

 • Gistingsproces van voedingswaren

  Omzetting van koolhydraten in alcohol en kooldioxide. Dit proces gebeurt met behulp van bacteriën of gisten of een combinatie van beide onder anaerobe omstandigheden. De fermentatie van levensmiddelen wordt ook gebruikt bij het proces van maken van brood en het produceren van melkzuur in levensmiddelen zoals droge worst, zuurkool, yoghurt, pickles en kimchi.

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Combinatie van texturen

  De combinatie van texturen voor nieuwe recepten of producten.

 • Smaakcombinaties

  De grote verscheidenheid aan combinaties van aroma’s om nieuwe recepten of producten te ontwikkelen.

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Laboratoriumresultaten opvolgen

  De resultaten van het laboratorium analyseren en toepassen door het productieproces aan te passen. Indien nodig, verslag uitbrengen en passende maatregelen nemen.

 • Trends in voedingsproducten volgen

  Bevindingen en gedragingen onderzoeken om inzicht te krijgen in trends, kenmerken of kwalitatieve wensen van klanten. Deze informatie gebruiken voor productontwikkeling, voor productverbetering en voor verpakkingsvoorschriften.

 • Afgekeurde producten beheren

  Beheren van productiestops als gevolg van onvoldoende productkwaliteit en beheer van de daarmee samenhangende afvalproblematiek in het kader van goede productiepraktijken.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Verpakkingsvereisten analyseren

  Analyseert de vereiste van de verpakking ten opzichte van het ontwerp van het productieplan. Analyse uitvoeren met inachtneming van de technische, economische, ergonomische en andere perspectieven.

 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren

  Uitvoeren van analyses van de risico’s van levensmiddelen met het oog op waarborging van de voedselveiligheid.

 • Voorwaarden voor verwerking volgen

  Meters, videomonitors en uitdraaien controleren om na te gaan of bepaalde verwerkingsvoorwaarden zijn vervuld. De nodige aanpassingen in procesvariabelen aanbrengen zoals tijden, input, debiet en temperatuurinstellingen.

 • Productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen

  Processen en technieken voor de productie en bewaring van voedingsmiddelen ontwikkelen. Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van industriële processen en technieken voor de productie van levensmiddelen uitvoeren.

 • Chemische innovaties in pragmatische voorwaarden vertalen

  Chemische innovaties en variaties die op productieniveau aan de producten werden aangebracht, duidelijk uitleggen. Nauw samenwerken met de proceschemici en de controle-ingenieurs om ervoor te zorgen dat de verbeteringen van de installaties volgens plan worden uitgevoerd.

 • Gebruik van additieven voor de voedselproductie beheren

  Het gebruik van additieven of conserveringsmiddelen voor levensmiddelen beheren.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren

  Interpreteren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals marktgegevens, wetenschappelijke artikelen en eisen van klanten om onderzoek te doen naar ontwikkeling en innovatie in de voedingssector.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • In de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen

  Het in kaart brengen en onderzoeken van ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie en materialen in de levensmiddelenindustrie.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

 • Beginselen van de voedingstechnologie toepassen

  Voedingstechnologie: een tak van de voedingswetenschap die zich bezighoudt met de productieprocessen om voedingsmiddelen te maken en om processen voor de verwerking van levensmiddelen te verbeteren.

 • Bij de productie van voedingsmiddelen naar een betere voedingswaarde streven

  Samenwerken met deskundigen uit de landbouw- en voedselverwerkende industrie ter verbetering van de voedselwaarde, de voedingswaarde en de voedselvoorziening.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Leveranciersdocumentatie inzake ingrediënten evalueren

  De documentatie over de ingrediënten van leveranciers en coproducenten lezen, organiseren en evalueren. Tekortkomingen in kaart brengen en vragen stellen voor verduidelijkingen en corrigerende maatregelen overeenkomstig de eisen van de regelgeving.

 • Nieuwe technologieën in de voedingsmiddelenproductie gebruiken

  Op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en innovaties op alle gebieden van de voedselproductie. Artikels lezen en een actieve uitwisseling met collega’s onderhouden in het belang van de onderneming en haar producten.

 • HACCP-implementatie in fabrieken beoordelen

  Beoordelen van de adequate implementatie van HACCP in bedrijven. Ervoor zorgen dat de installaties werken binnen de specificaties van hun schriftelijke plannen voor HACCP, sanering en verwerking.

Optionele kennis en vaardigheden

laboratoriumhandleidingen volgen statistische methoden bij procescontrole toepassen ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek culturele gebruiken bij voedselbereiding deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen normen voor voedselveiligheid gistingsproces van dranken voorraad van voedsellaboratoria bijhouden experimenten voor de opschaling van de productie beheren kwaliteit van producten op een productielijn controleren voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen de productielijn volgen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen wetenschappelijke methoden toepassen fabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie ontwerpen kwaliteitscontroles uitvoeren nieuwe kookmethoden onderzoeken als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector verpakkingswerkzaamheden volgen sensorisch onderzoek uitvoeren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet voedselveiligheidscontroles uitvoeren nieuwe recepten creëren diensten van werknemers plannen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren chemische experimenten uitvoeren effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen voedingsmonsters beoordelen ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren ergonomie van de werkplek beoordelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie verspilling van grondstoffen beperken expertise in voedseletikettering leveren opslag van ingrediënten volgen communicatie met overheidsinstellingen op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie onderhouden consumentenzaken in fabrieken bepleiten homogenisering van voedingsmiddelen trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren op het gemak zijn in onveilige omgevingen productieprocessen analyseren voor verbetering opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer correcte etikettering van goederen waarborgen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen productieniveaus aanpassen houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen milieubeheersystemen gebruiken microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren risico’s op de werkplek identificeren fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken micro-organismen ontdekken lanceringen van nieuwe voedingsmiddelen coördineren milieuaudits uitvoeren automatische procesbesturing toepassen voortdurende voorbereiding op audits waarborgen op de hoogte blijven van regelgeving kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren productieschema aanpassen silosystemen inspecteren opleidingen over milieuaangelegenheden geven beknopte producteisen verzamelen kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

Source: Sisyphus ODB