Beroep voedselproductiemanager

Voedselproductiemanagers zien toe op en controleren de productie en dragen de algemene verantwoordelijkheid voor het personeel en de daarmee verband houdende kwesties. Zij hebben dus een gedetailleerde kennis van de producten en van hun productieprocessen. Enerzijds controleren zij de procesparameters en hun invloed op het product en anderzijds zorgen zij ervoor dat de personeelsbezetting en de wervingsniveaus toereikend zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

Vaardigheden

 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen

  Toepassen van statistische methoden van opzet van experimenten (DOE) en de controle van het statistisch proces (SPC) met het oog op de controle van de fabricageprocessen.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Productie-KPI’s vaststellen

  In overeenstemming met de bedrijfsstrategie van de onderneming, kernprestatie-indicatoren vaststellen en bereiken en ervoor zorgen dat aan de behoeften van de klanten wordt voldaan.

 • Trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren

  De trends in levensmiddelen die verband houden met de voorkeur van de consument onderzoeken. Voer onderzoek uit naar belangrijke markten, zowel op basis van productsoort en geografie als op basis van technologische verbeteringen in de industrie.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Leiding geven aan werknemers in voedingsmiddelenfabrieken

  Toezicht houden op werknemers en de kwaliteit van de producten in de installaties waar grondstoffen worden verwerkt, met inbegrip van levende wezens, groenten en granen in producten.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie

  Ervoor zorgen dat het volledige proces van de productie van levensmiddelen, van de ontvangst van grondstoffen, de productie, de productie van levensmiddelen en de verpakking, kosteneffectief en efficiënt is.

 • Corrigerende acties beheren

  Corrigerende maatregelen en plannen voor permanente verbetering uitvoeren op basis van interne en externe audits, om te beantwoorden aan prestatie-indicatoren op het vlak van voedselveiligheid en -kwaliteit binnen de afgesproken tijdspanne.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Middelen voor de voedingsmiddelenproductie beheren

  Beheren van hulpbronnen om te zorgen voor voldoende en adequaat opgeleid personeel om consistente prestaties te garanderen.

 • Kortetermijndoelstellingen implementeren

  Prioriteiten en onmiddellijke maatregelen bepalen voor de nabije toekomst.

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren

  Interpreteren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals marktgegevens, wetenschappelijke artikelen en eisen van klanten om onderzoek te doen naar ontwikkeling en innovatie in de voedingssector.

 • Productiewerkzaamheden voor levensmiddelenfabrieken plannen

  Productieplannen van levensmiddelenfabrieken voorbereiden door de hoofdactiviteiten te plannen binnen overeengekomen budgettaire en dienstverleningsniveaus. Realistische tijden en kosten voor de productiecapaciteiten voorzien, rekening houdend met productiviteit en efficiëntie.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

verspilling van grondstoffen beperken in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen financiële kosten van milieuplannen beoordelen voortdurende voorbereiding op audits waarborgen strategische planning in de voedingsmiddelenindustrie uitvoeren procesoptimalisering leiden consumentenzaken in fabrieken bepleiten normen voor voedselveiligheid wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong vreemde talen gebruiken voor internationale handel doelstellingen op middellange termijn beheren productieniveaus aanpassen leiding geven aan personeel nieuw personeel in dienst nemen communicatie met overheidsinstellingen op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie onderhouden doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

Source: Sisyphus ODB