Beroep wetenschappelijk onderzoeker milieubescherming

Wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van milieubescherming beheren de kwaliteit van specifieke bossen, parken en andere natuurlijke hulpbronnen. Zij beschermen de habitat van in het wild levende dieren en planten, de biodiversiteit, de landschappelijke waarde en andere kenmerken van reservaten en natuurgebieden. Wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van milieubescherming voeren veldwerk uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Diersoorten

  De kenmerken van verschillende soorten en rassen van dieren (relevant voor de bezigheid).

Vaardigheden

 • Onderwijsactiviteiten organiseren

  Organiseren, uitvoeren en superviseren van onderwijsactiviteiten ten behoeve van diverse doelgroepen, zoals schoolkinderen, universiteitsstudenten, gespecialiseerde groepen of leden van het publiek.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Onderwijsprogramma's coördineren

  Programma’s voor educatieve en publieke voorlichting, zoals workshops, rondleidingen, lezingen en lessen, plannen en coördineren.

 • Publiek onderrichten over wilde planten en dieren

  Met groepen volwassenen en kinderen praten om hen te leren om van het bos te genieten zonder zichzelf te verwonden. In scholen of met specifieke jongerengroepen spreken indien daarom wordt verzocht. Programma’s voor natuurbehoud te ontwikkelen en onderrichten.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Bomen meten

  Alle relevante metingen van een boom uitvoeren: het gebruik van een clinometer om de hoogte te meten, band om de omtrek te meten en de metingen van boorpijpen en schors om het groeitempo te schatten.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving inzake bosbouw tentoonstellingen presenteren bosbranden beheren advies geven over het planten van bomen projectbeheer uitvoeren vrijwilligers ondersteunen bosecologie bossen beheren toezien op bosbeheerwerkers chemie artistiek team leiden erosiebestrijding uitvoeren contacten leggen met culturele partners sedimentatiebestrijding uitvoeren bomen inspecteren overhandelen over de toegang tot land

Source: Sisyphus ODB