Achtergrondinformatie competentietest

Test

De competentietest bestaat uit 155 vragen en neemt zo'n 15 minuten in beslag.

Rapport

Het rapport van de competentietest is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kunt lezen en begrijpen zonder hulp van een loopbaanadviseur. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je scores, uitleg ervan, relevantie van competenties voor specifiek werk en concrete ontwikkelpunten en tips.

Theoretische achtergrond (validiteit)

De comptentietest is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring van experts. Zowel de definitie van wat competenties zijn en de keuze van de kerncompetenties zijn valide en volledig. Mensen die werk vinden dat het aansluit bij hun competenties zullen succesvol en tevreden zijn.

Betrouwbaarheid

De competentietest heeft een hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt die loopt van 0 tot 1. De betrouwbaarheden liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van de competentietest kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

Normering

De normgroep bestaat uit 750 mensen tussen 15 en 65 jaar, opleiding vanaf mbo niveau, die begin van 2007 de vragenlijst hebben ingevuld. De normgroep is vervolgens 'gewogen' op geslacht, opleidingsniveau en leeftijd met behulp van CBS gegevens over 2006 om de normgroep representatief te maken voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test