Voorbeeldrapport IQ test

"Tot beste online IQ test verkozen door het blad Computer Idee."

Rapportgegevens
Email: info@123test.nl
Geslacht: man
Leeftijd: 37
Testdatum: 2014-12-16 13:22:57
Rapportcode: itoNv184378
Omschrijving: IQ rapport
Context: voor meer inzicht in je IQ

1. Je IQ score

Je score kan variëren als gevolg van je mate van concentratie tijdens de test en/of je ervaring met het maken van IQ tests. Vandaar dat er in dit rapport behalve je IQ score ook nog een range wordt geven waarbinnen je score op deze test kan variëren. Deze range is dus puur en alleen om aan te geven dat je IQ kan variëren afhankelijk van de omstandigheden waaronder je de test hebt gemaakt.

Je hebt een IQ van 108. Je IQ ligt in een range van 106 tot en met 110.

In de volgende figuur is je IQ score weergegeven. Je IQ score is daarbij afgezet tegen de verschillende opleidingsniveaus en de verdeling van IQ scores in Nederland.

Let op!
Je score op andere IQ tests kan tot 5 of zelfs 20 punten hoger liggen. Lees paragraaf '2.5 Enkele relativeringen' voor uitleg daarover.

De gemiddelde score op een IQ test is altijd 100. Van alle mensen die een IQ test doen, heeft 70 procent een IQ van tussen de 85 en de 115 en 95 procent heeft een IQ van tussen de 70 en de 130. IQ scores onder de 70 en boven de 130 komen dus zeer weinig voor.

In figuur 1 zijn ook verschillende opleidingsniveaus weergegeven. Het gemiddelde IQ van mensen met een MBO opleiding ligt tussen de 86 en 110 met een gemiddelde van 98. Mensen met een wetenschappelijke opleiding hebben doorgaans een IQ dat ligt tussen de 103 en 128 met een gemiddelde van 115. Mensen met een VMBO achtergrond hebben over het algemeen een IQ dat ligt tussen 78 en 100 met een gemiddelde van 89. Zoals je kunt zien bestaat er een vrij grote overlap tussen de verschillende opleidingsniveaus.

2. IQ score per onderdeel

De IQ test bestaat uit vier hoofdonderdelen; Verbale intelligentie, Numerieke Intelligentie, Logica en Ruimtelijke intelligentie. Per hoofdonderdeel wordt hieronder aangegeven hoeveel vragen je goed had en wat het gemiddelde was van anderen. Er wordt ook een voorbeeldvraag gegeven met uitleg over hoe je het beste met dergelijke vragen om kunt gaan.

Omdat de IQ test van 123test ook wordt gebruikt voor assessments, wordt niet aangegeven welke vragen je fout had. Op 123test vind je echter veel gratis IQ tests waarbij wel wordt aangegeven wat je goed/fout had. Met de IQ test training bereid je jezelf maximaal voor op een IQ test of een assessment. Met de IQ test training zul je beter scoren op een assessment.

2.1 Verbale intelligentie

Je verbale intelligentie is gemeten aan de hand van drie soorten vragen; woordbetekenis, synoniemen en antoniemen.

Je verbale intelligentie zegt iets over je vermogen om grammaticale of taalkundige vraagstukken op te lossen. Ook taalproductie in schrift of spraak wordt beïnvloed door je verbale intelligentie. Een voorbeeld hiervan is het geven van de betekenis van woorden of een inschatting ervan. Dit zegt vervolgens ook weer iets over je vermogen tot communiceren en je snelheid van (taalkundig) begrip. Verbale intelligentie is dus veel meer dan alleen woordkennis.

Je had op dit onderdeel 9 vragen van de 10 goed. De meeste mensen hebben op dit onderdeel 5 tot 7 vragen goed.

Je verbale intelligentie wordt ( ... )

2.2 Numerieke intelligentie

Je numerieke intelligentie is gemeten aan de hand van twee soorten vragen; cijferreeksen en redactiesommen. Je numerieke intelligentie zegt iets over je kwaliteiten op het cijfermatige vlak, zoals het vermogen om te rekenen, een veelheid aan numerieke informatie te reduceren of de logica in een cijferreeks te zien. Het is dus zeker niet enkel en alleen gebaseerd op pure rekenvaardigheid.

Van de 16 vragen op dit onderdeel had je er 12 goed. Meestal hebben mensen tussen de 8 en 15 vragen goed.

Je kan je rekenvaardigheid in de praktijk testen door bij het ( ... )

2.3 Logica

Je intelligentie die iets zegt over je logisch vermogen is gemeten aan de hand van drie soorten vragen; syllogismen, analogieën en verzamelingen. Logica zegt iets over je vermogen om verbanden te zien en verbanden te leggen. In de literatuur spreekt men ook wel over het gebruik en waardering van abstracte relaties. Het kunnen onderscheiden van categorieën is hierbij van primair belang.

Dit onderdeel heeft 10 vragen. Daarvan had je er 7 goed. Anderen hebben gemiddeld 5 vragen goed op dit onderdeel.

In de praktijk maak je gebruik van je logisch vermogen als je bijvoorbeeld zonder instructie of handleiding een ( ... )

2.4 Ruimtelijke intelligentie

Je ruimtelijke intelligentie is gemeten aan de hand van drie soorten vragen; figurenreeksen, kubussen en samengestelde figuren. Je ruimtelijke intelligentie zegt iets over je vermogen driedimensionaal te denken, afbeeldingen en figuren logisch te interpreteren, tussen figuren verbanden te leggen en het vermogen deze om te vormen en opnieuw weer te geven. Ook je vermogen om objecten 'in je hoofd te zien' en 'in je hoofd te roteren' behoort tot ruimtelijke intelligentie.

Van de 8 vragen heb je er 4 goed beantwoord. Op het onderdeel Ruimtelijke intelligentie hebben anderen meestal 4 tot 6 vragen goed.

Bij het lezen van ( ... )

2.5 Enkele relativeringen

Ten opzichte van je uitslag of een misschien wat tegenvallende score zijn een paar relativeringen en kanttekeningen te maken.

IQ score is een relatieve score, geen absolute score

De belangrijkste kanttekening is dat je IQ score altijd bepaald wordt in vergelijking met de scores van anderen. Wie die anderen zijn en wanneer zij de test deden is cruciaal. Een voorbeeld over lichaamslengte kan dit verduidelijken. Neem een jonge man met een lengte van 180 cm in gedachten. In vergelijking met Nederlanders is hij niet lang, maar in Japan zal hij als reus door het leven gaan (ten opzichte van wie ben je lang?). Ook zal hij ten opzichte van zijn ouders als lang ervaren worden, terwijl zijn ouders ten opzichte van leeftijdgenoten van hen niet klein zijn (wanneer is bepaald wat lang is?). Deze vergelijking gaat dus ook op voor je IQ score.

Op de eerste plaats scoren Nederlanders internationaal hoog op IQ tests. Dat betekent dat als je een IQ test in Amerika doet, je al snel een relatief hoge score zal hebben (enkele IQ punten hoger). Ten tweede is er een fenomeen dat bekend staat als het zogeheten Flynn effect (zie ook 'IQ blijft stijgen'). Mensen nu scoren hoger dan mensen vroeger; iemand nu vergelijken met een groep van vroeger geeft een overschatting. Deze overschatting ligt soms tot in de orde van grootte van wel 20 IQ punten(!).

Op internet vind je veel gratis IQ tests (en soms ook IQ tests tegen betaling) die van een bedenkelijke kwaliteit zijn. Gratis IQ tests op het internet, of tests uit pure geldelijke of marketingoverwegingen, geven meestal een grote overschatting van je IQ puur om je een goed gevoel te geven. Wees hiervoor beducht en doe alleen een test als je weet dat je met een juiste groep mensen die recent gemeten zijn wordt vergeleken.

De uitslag van de IQ test is dus geen uitslag in absolute zin, maar een indicatie hoe jij nu, in verhouding tot anderen, deze intelligentietest hebt gemaakt en ook volgende vergelijkbare IQ tests zal maken. IQ scores van verschillende (goede) IQ tests horen vergelijkbare resultaten te geven.

Hoge IQ scores

Omdat hele hoge of erg lage scores weinig voorkomen, is het moeilijk om dergelijke scores betrouwbaar te schatten. In dit onderzoek zijn de uiterste waarden bepaald op ( ... )

Goede score

Het is niet zo dat een 'hoog' IQ per definitie goed is en een laag IQ 'slecht'. IQ zegt weinig over ( ... )

Nauwkeurigheid

Omdat de IQ test via internet wordt afgenomen is de lengte van de vragenlijst bewust beperkt gehouden (maximaal 45 minuten). Langere metingen, van meer dan anderhalf uur bijvoorbeeld, geven waarschijnlijk een nauwkeurigere schatting. Toevallige fouten, doordat je afgeleid werd bijvoorbeeld, hebben bij een korte vragenlijst meer effect dan bij langere. Daarom is er bij je uitslag ook een range gegeven. Voor hele hoge of hele lage scores geldt dat slechts enkele vragen meer of minder fout al veel verschil in IQ score kan geven.

3. Achtergrondinformatie IQ tests

Wat meet een IQ test nu eigenlijk?

Over IQ valt veel te zeggen, maar meestal gaat het over de vraag wat IQ nu eigenlijk is. De westerse wetenschap heeft al bijna twee eeuwen, om vele uiteenlopende redenen, behoefte aan het kunnen meten van individuele eigenschappen. Bij gewicht, lichaamslengte en geslacht is dat niet al te moeilijk maar wanneer het om intelligentie gaat, wordt het al een stuk lastiger.

Intelligentie blijft nog steeds een bijzonder abstract begrip dat doorgaans gezien wordt als een samenraapsel van vaardigheden. Een groot voorstander van een dergelijke gedachte is de psycholoog en Harvarddocent Howard Gardner. Hij onderscheidt maar liefst acht facetten van intelligentie: taalkundig, logisch, muzikaal, ruimtelijk, kinesthetisch (gebruik van het lichaam op een hoog ontwikkeld niveau), intrapersoonlijk (het onderscheiden van gevoelens en het vermogen om nauwkeurige geestelijke modellen van zichzelf te maken), interpersoonlijk (het onderscheiden en herkennen van gevoelens van anderen), natuurlijk (het onderscheiden, classificeren en gebruiken van de aspecten van de omgeving). Bij de meeste IQ tests die vandaag de dag worden gebruikt, wordt echter de meer klassieke definitie van IQ gemeten. In deze definitie is er sprake van één vorm van intelligentie, de zogeheten General Intelligence.

Opgaven zijn doorgaans gericht op aspecten als logisch denken, ruimtelijk en technisch inzicht, rekenvaardigheid en taalvaardigheid. De exacte samenstelling kan echter wel per intelligentietest verschillen. Bij de IQ test wordt de klassieke General Intelligence gemeten op basis van vier vormen van intelligentie; Verbaal, Numeriek, Logica en Ruimtelijk. Deze vier onderdelen vind je bijna altijd terug in andere gangbare IQ tests zoals die standaard worden gebruikt bij assessments.

IQ scores

Zoals al eerder aangegeven is de gemiddelde score van iedereen op een IQ test altijd 100. Als je een IQ hebt van 100 betekent dat dus dat de helft van alle mensen lager scoort dan jij, de andere helft scoort hoger. Scores boven de 130 en onder de 70 komen slechts in 5 op de 100 gevallen voor. Omdat hele hoge of erg lage scores weinig voorkomen, is het moeilijk om dergelijke scores betrouwbaar te schatten.

De IQ score komt tot stand door de scores op alle diverse onderdelen met elkaar in verband te brengen en te vergelijken met de gemiddelde score van anderen. Mensen met hetzelfde IQ kunnen dus heel goed verschillend scoren op verschillende onderdelen van de test. Iemand die erg hoog scoort op ruimtelijk inzicht hoeft niet altijd goed te kunnen rekenen en omgekeerd. Omdat een IQ score alleen niet zoveel zegt, kijkt men vaak ook naar de scores op de verschillende onderdelen. Bij de selectie van een bouwkundige is het bijvoorbeeld interessant om te weten hoe hoog deze scoort op ruimtelijk inzicht. Bij een journalist kijkt men eerder naar het verbale inzicht en is ruimtelijke intelligentie minder relevant.

Er geldt over het algemeen dat hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe hoger hun IQ is. Vrouwen scoren doorgaans net iets lager dan mannen. Tenslotte geldt dat jongeren en ouderen iets lager scoren dan mensen van een gemiddelde leeftijd (van 24 tot 44 jaar oud). Voor jongeren onder de 20 geldt dat hun IQ waarschijnlijk nog zal stijgen.

IQ oefenen

Je kunt nooit slimmer worden dan je al bent, maar je kunt je capaciteiten wel beter benutten en zo betere prestaties halen bij een IQ test of op een assessment. Als je veel oefent met IQ tests zul je sneller bepaalde patronen herkennen. Je doet jezelf dus tekort als je je niet voorbereidt op een IQ test of assessment. Oefenen helpt. Om deze reden heeft 123test de IQ test training ontwikkeld. De IQ test training geeft je de mogelijkheid om 90 dagen lang de meest voorkomende soorten IQ test vragen onbeperkt te oefenen zodat je beter zult scoren bij een assessment en een hogere IQ score haalt.

IQ blijft stijgen

IQ blijft stijgen. Als je bijvoorbeeld op een IQ test die genormeerd is in 1980 een IQ score hebt van 140 kan je er van uitgaan dat je score op een recent genormeerde test beduidend lager is. De Nieuw-Zeelandse psycholoog James Flynn van de University of Otago ontdekte namelijk midden jaren tachtig dat scores op intelligentietests sinds 1930 in een veertiental geïndustrialiseerde landen gemiddeld twintig IQ punten per generatie zijn gestegen. Tegenwoordig zijn er overigens ook onderzoekers die beweren dat deze stijging ondertussen is omgezet in een daling. Reden te meer om uitslagen op IQ tests kritisch tegen het licht te houden en goed te kijken naar de datum waarop deze genormeerd zijn en uit wat voor mensen de referentiegroep bestaat.

IQ versus EQ

Een IQ test zegt iets over je algemene vermogen bepaalde vragen goed te kunnen beantwoorden. Je score daarbij (aantal vragen goed) ten opzichte van anderen, geeft een indicatie van je intelligentie. Dit zegt echter niets over je vermogen om bijvoorbeeld met mensen te interacteren. Een IQ test meet met andere woorden aspecten (afhankelijk van de vraagonderdelen) van je intelligentie en niet je persoonlijkheid. Bij een assessment wordt daarom naast een IQ test ook een persoonlijkheidstest afgenomen om een totaalbeeld van een kandidaat te krijgen.

4. Verantwoording testkwaliteit

Betrouwbaarheid

Uit statistische analyses is gebleken dat de test op uitstekende wijze General Intelligence meet. De IQ test heeft een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid. Dit wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha wordt genoemd. Deze maat loopt van 0 tot 1. De betrouwbaarheid van de IQ test in zijn geheel bedraagt 0.88, een zeer goede score. Uit factoranalytisch onderzoek blijkt verder dat alle vragen primair laden op één factor, zoals verwacht. De gemiddelde factorlading bedraagt maar liefst .399. Ook dit is een uitstekende score en een waarborg voor kwaliteit.

Normering

De IQ test is door vakmensen ontwikkeld. De IQ test is in 2003 ontwikkeld en genormeerd. Na een hernormering in 2005 is de IQ test in oktober 2011 voor het laatst hergenormeerd onder een grote representatieve steekproef van Nederlanders en Vlamingen tussen de 15 en 64 jaar. De huidige Nederlandstalige normgroep is na weging representatief verdeeld over geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (bron: CBS-cijfers). De test kan echter ook gewoon worden gemaakt door Vlamingen. Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders blijkt namelijk niet significant te zijn.

Validiteit

De IQ test omvat in totaal 12 onderdelen verdeeld over vier hoofdonderdelen waardoor je een goed en breed beeld krijgt van je algemene intelligentie. Deze onderdelen zijn volledig representatief voor wat in de literatuur en in de praktijk gezien wordt als valide metingen van alle onderdelen van intelligentie. De hoofdonderdelen dragen, ieder apart gewogen, bij aan je totaalscore.

De hoofdonderdelen en de subonderdelen worden hieronder nogmaals gegeven:

Verbaal:
Woordomschrijvingen, Woordbetekenis, Antoniemen, Synoniemen
Numeriek:
Cijferreeksen, Redactiesommen
Logica:
Syllogismen, Analogieën, Verzamelingen
Ruimtelijk:
Figurenreeksen, Kubussen, Samengestelde figuren