Voorbeeldrapport Kerntyperingtest

 

"Bepaal je meest typerende gedragscompetenties inclusief je sterktes en kansen."

Rapportgegevens

Email: info@123test.nl
Geslacht: man
Testdatum: 2014-01-09 18:07:51
Rapportcode: kkqlv10470
Omschrijving: Kerntypering rapport
Context: voor meer inzicht in wie je bent

1. Inleiding

In dit rapport wordt een weergave gegeven van je 'Persoonlijk profiel' op basis van vijf persoonlijkheidsthema's. Bij elk van deze vijf thema's horen telkens twee 'Kerntyperingen' waarvan er één in meer of mindere mate op je van toepassing is al naar gelang je score. Daarbij kunnen combinaties van scores ook nog leiden tot aanvullende kerntyperingen. Als die er zijn, worden ook die beschreven. De test is opgebouwd uit 48 unieke kerntyperingen waarvan je er afhankelijk van je score meerdere kunt hebben. Bij zeer uitgesproken profielen kunnen er maximaal elf kerntyperingen worden gerapporteerd. Doorgaans zijn er twee of drie kerntyperingen te onderscheiden.

In hoofdstuk twee wordt een uitleg gegeven over wat kerntyperingen zijn en hoe deze voortvloeien uit je persoonlijke profiel. Daarna wordt in hoofdstuk drie je persoonlijke profiel geschetst en worden al je relevante kerntyperingen beschreven. Ook wordt daar nog uitgelegd hoe je je overige kerntyperingen kunt onderzoeken en vinden.

In hoofdstuk vier kun je de verantwoording lezen van de testkwaliteit gevolgd door algemene tips en adviezen in hoofdstuk vijf.

2. Persoonlijkheid en kerntyperingen

Mensen hebben een persoonlijkheid die hun persoonlijkheidseigenschappen en gedrag bepaalt. Iemands persoonlijkheid kan daardoor bijvoorbeeld benoemd worden als vriendelijk en gevoelig.

Binnen deze typerende persoonlijkheidseigenschappen bestaan er eigenschappen die als positief bestempeld worden. Die specifieke eigenschappen van iemand worden zijn of haar sterke kanten genoemd. Iemand die vriendelijk en gevoelig is, kan als sterkte bijvoorbeeld zorgzaamheid hebben.

Een sterkte is een eigenschap die meestal positief bevonden wordt. Afhankelijk van de situatie, de personen met wie je interacteert en van de mate waarin de sterkte wordt getoond, kan het echter ook minder positief zijn. Daarin ligt de zwakte die elke sterkte heeft. Een te grote mate van zorgzaamheid kan zomaar ontaarden in bemoeizucht. Teveel van iets goeds is automatisch minder goed. Iets goeds in de verkeerde situatie is eveneens minder goed.

Een kerntypering is een vastliggende combinatie van een sterkte en diens zwakte zoals die daadwerkelijk in de Nederlandse beroepsbevolking voorkomt. Door middel van grootschalig onderzoek heeft 123test 48 unieke kerntyperingen geïdentificeerd. Kerntypisch gedrag treedt deels spontaan op, maar vaak juist ook door interactie met de omgeving. De aard van de omgeving bepaalt vaak of je de sterke kant van je kerntypering zult tonen of dat de minder sterke kant van je kerntypering naar voren komt.

Omgevingsfactoren bepalen ook wanneer een sterkte een kans biedt en wanneer een zwakte een bedreiging vormt. Een kans doet zich voor wanneer een situatie een beroep doet op je sterkte. Een bedreiging doet zich voor wanneer een situatie je zwakte blootlegt. In bijvoorbeeld een competitieve omgeving waar mensen alleen aan hun eigen belang denken zal iemand die van nature zorgzaam is het onderspit delven. Deze omgeving is dus een bedreiging. Maar op het moment of in een situatie waar behoefte is aan een luisterend oor of een helpende hand komt deze persoon goed tot zijn of haar recht en vormt deze omgeving daarmee een kans.

3. Persoonlijk profiel en je kerntyperingen

Hieronder wordt je persoonlijkheid beschreven aan de hand van vijf thema's. Deze thema's (ook wel dimensies of factoren genoemd) vormen tezamen een spectrum waarmee het mogelijk is om iemands persoonlijkheid zeer volledig te beschrijven.

Bij elk thema staat door middel van een gekleurd blokje aangegeven hoe je scoort op dat thema ten opzicht van de Nederlandse beroepsbevolking. Zowel links als rechts bij het thema vind je een kerntypering met bijbehorende sterkte, zwakte, kans en bedreiging.

Naarmate je verder naar links scoort op een thema zal de kerntypering die daar staat meer op je van toepassing zijn in vergelijking met anderen. Scoor je verder naar rechts dan past de rechter kerntypering beter bij je. Bij een score in het midden scoorde je gemiddeld waardoor beide kerntyperingen enigszins op je van toepassing zijn. Geen van beide kerntyperingen heeft bij een gemiddelde score je duidelijke voorkeur.

Thema 'emotioneel onbekommerd'

Thema 'extravertheid'

Thema 'gewetensvolheid'

Thema 'vriendelijkheid en meegaandheid'

Thema 'openheid voor verandering'

Aanvullende kerntyperingen

Combinaties van scores in het persoonlijke profiel kunnen leiden tot aanvullende kerntyperingen. Deze kerntyperingen zijn afhankelijk van je scores en kunnen duidelijk, waarschijnlijk of alleen situatieafhankelijk op je van toepassing zijn.

Op basis van je profiel zijn de volgende kerntyperingen waarschijnlijk op jou van toepassing:

Sterkte: Onbevreesd
Zwakte: Onbezonnen
Kans: Omgeving die oproept tot verzet, actie, nieuwe ideeën
Bedreiging: Lusteloze en passieve omgeving

Sterkte: Kritisch
Zwakte: Eigenzinnig
Kans: Omgeving die vraagt om een kritische grondhouding
Bedreiging: Gemoedelijke, hoffelijke omgeving

Op basis van je profiel is de volgende alleen situatieafhankelijke kerntypering op jou van toepassing:

Sterkte: Resoluut, zakelijk, koelbloedig
Zwakte: Afgemeten, kortaf
Kans: Zakelijke en berekende omgeving
Bedreiging: Behaagzieke omgeving

Het aantal kerntyperingen

Het aantal kerntyperingen dat gerapporteerd wordt, heeft geen betekenis in de zin van 'goed' of 'slecht'. Des te uitgesprokener je persoonlijk profiel (weinig of geen gemiddelde scores), des te meer kerntyperingen er gerapporteerd kunnen worden. Bij meer kerntyperingen zijn er meer sterke kanten die je kunt noemen, maar dus ook evenveel minder sterkte kanten. Daardoor heeft zowel een gemiddeld profiel met weinig kerntyperingen als ook een uitgesproken profiel met veel kerntyperingen zowel zijn voor- als nadelen.

Effectief gedrag

Effectief gedrag bestaat er uit om gegeven de situatie en ( ... )

Overige kerntyperingen

In deze test is gemeten hoe je scoort op een groot aantal kerntyperingen die allemaal terug te vinden zijn in de Nederlandse beroepsbevolking. Doordat je in de test gedwongen was om te kiezen tussen woorden, kan het zijn dat je ( ... )

Zelfbeeld versus het beeld van anderen

Hoe jij jezelf ziet en benoemd is één ding, hoe andere mensen je zien kan hetzelfde maar ook heel anders zijn. Soms kunnen mensen heel positief verrast zijn door het beeld dat andere mensen van hen hebben. Soms kun je ook punten van kritiek ontvangen over eigenschappen van jezelf waarvan je je niet bewust was of niet doorhad dat ze zo op anderen overkomen.
Om snel te achterhalen of jouw beeld over jezelf overeenstemt met het beeld dat anderen van je hebben, kun je jezelf en anderen een aantal vragen voorleggen. Ook kun je met deze vragen achterhalen of er nog aanvullende typeringen zijn die je nog niet helemaal duidelijk had. Wees je wel bewust dat dergelijke aanvullende typeringen veel subjectiever zijn dan de 48 kerntyperingen die in de test voorkomen. Die zijn namelijk objectief gemeten in de Nederlandse beroepsbevolking.

De vragen hieronder zijn voor het gemak ingedeeld naar vragen aan jezelf en aan anderen. Je kunt de vragen aan jezelf echter ook aan anderen stellen en andersom. Elke vraag heeft direct betrekking op ofwel je sterke kant, je minder sterke kant, en op de kansen en bedreigingen vanuit je omgeving.

Vragen aan jezelf Vragen aan een ander
Sterkte
 • Wat kan ik van nature goed?
 • Wat vind ik vanzelfsprekend in mezelf?
 • Wat waardeer jij in mij?
 • Wat vind jij typerend aan mij in positieve zin?
Zwakte
 • Welk gedrag vind ik niet erg in anderen?
 • Wat praat ik voor mezelf goed?
 • Waarin schiet ik wel eens door?
 • Wat verwijt jij mij wel eens?
 • Welk gedrag van mezelf weiger ik volgens jou in te zien?
Kans
 • In welke situatie voelde ik me 'als een vis in het water'?
 • Wat is de droombaan? En waarom?
 • Wat voor werkomgeving past volgens jou bij mij?
 • Met wat voor type mensen kan ik het volgens jou goed vinden?
Bedreiging
 • Welke situaties vermijd ik actief?
 • Is er iets dat ik echt haat?
 • Aan wat voor taken heb ik volgens jou een hekel?
 • Aan wat voor situaties moet ik me volgens jou minder ergeren?
 • Wat haalt volgens jou het slechtste in me naar boven?

4. Verantwoording testkwaliteit

Het concept kerntypering is uniek en is ontwikkeld door 123test. Als input, voor het benoemen en herkennen van persoonlijkheidseigenschappen en daarbij horende sterke en minder sterke kanten, is gebruik gemaakt van een van de meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstheorieën ter wereld; de Big Five. 123test heeft veel ervaring met de Big Five en heeft voor de Nederlandse markt een eigen versie ontwikkeld. 123test onderscheidt momenteel 48 unieke kerntyperingen.

Voor het kunnen vinden en benoemen van iemands kerntypering heeft 123test gekozen voor een ipsative vragenlijst. Bij ipsatieve vragenlijsten worden respondenten gedwongen een keuze te maken tussen twee of meer eigenschappen of kenmerken. Het voordeel hiervan is dat er een duidelijker profiel ontstaat. Sociaal wenselijk beantwoorden van de vragen is moeilijker en het voorkomt dat er een over de gehele linie te positief of negatief zelfbeeld ontstaat.

Onder de onderzoekspopulatie is ook de validiteit onderzocht. Het gemiddeld rapportcijfer, op de vraag; "Ik herken me in het rapport" bedraagt 8,4. Op de vraag; "Het persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld" wordt gemiddeld met een 7,9 beantwoord.

De kerntyperingtest is eind 2004, begin 2005 genormeerd onder een grote representatieve steekproef van Nederlanders en Vlamingen. De huidige Nederlandstalige normgroep is na weging representatief verdeeld over Nederlandse beroepsbevolking. Dat betekent dat je vergeleken wordt met Nederlanders op basis van geslacht, leeftijd (16 t/m 65 jaar) en opleidingsniveau (van middelbaar tot hoger opgeleiden). Bij opleidingsniveau zijn de lager opgeleiden weggelaten en wordt er alleen gekeken naar middelbaar (MBO, HAVO) tot hoger opgeleiden (HBO, WO). Bron voor normering vormen recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5. Tot slot

Van persoonlijkheidskenmerken wordt algemeen verondersteld dat ze stabiel zijn in de loop van de tijd. Het is daarom raadzamer om te kijken naar de eigenschappen die je hebt en te kijken hoe je deze in je eigen voordeel kan gebruiken, dan om te proberen een eigenschap te veranderen. Die laatste weg is veel moeilijker, zo niet onmogelijk, en vraagt naar verhouding veel meer energie. Bovendien is een bepaalde eigenschap die in een bepaalde situatie minder gewenst is, in een andere (werk-)situatie juist zeer gewenst. Het is de uitdaging om een hobby, studie, partner, (werk-)omgeving te vinden die het beste aansluit bij je persoonlijkheid. Hoe beter de fit tussen je omgeving en jouw persoonlijkheid hoe beter je op je plek zult zijn en hoe beter je zult voelen. Wat zich bijvoorbeeld uit in gelukkiger zijn, succes hebben of een aangename omgang met anderen ondervinden.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat deze test inzicht geeft in je persoonlijkheid. Maar iemands persoonlijkheid is niet voor honderd procent te 'vangen' aan de hand van een beperkte set vragen. Ieder mens afzonderlijk is te uniek om te kunnen bepalen, aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst, hoe hij of zij qua persoonlijkheid in elkaar zit. De test geeft je een vocabulaire om naar je zelf te kijken in vergelijking met anderen en om daar je voordeel mee te doen. Realiseer je met andere woorden dat de test een samenvatting geeft van je persoonlijkheid, zonder een definitief totaaloordeel te vellen. Dat laatste is theoretisch bijna onmogelijk.