Onderzoeksbevindingen IQ test

Samenvatting: "drinkende mannen zijn het slimst."

"Uit onderzoek van 123test naar IQ scores in Nederland is gebleken dat de hoogste IQ scores worden gevonden voor hoog opgeleide mannen van gemiddelde leeftijd (25-45 jr.). Deze 'man' drinkt regelmatig alcohol maar rookt niet. Hij sport, is niet gelovig en heeft een duidelijke politieke voorkeur. Daarbij maakt het overigens niet uit of die voorkeur naar links of naar rechts ligt in het politieke spectrum.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er geen significante verschillen zijn tussen Nederlanders en Vlamingen al scoorden Nederlanders net iets hoger (2 IQ punten).”

Doe de IQ test zelf en bepaal je echte IQ.

Verschillende IQ scores

Geslacht(significante verschillen)
Vrouw 102
Man 109*

Mannen scoren significant hoger dan vrouwen. Het verschil is echter kleiner dan in de tabel hierboven wordt geschetst. In de onderzoeksgroep bestond namelijk een oververtegenwoordiging van hoger opgeleide mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen in IQ punten (na representatieve weging) bedraagt ongeveer 4-5 punten, dit is in overeenstemming met gerapporteerde verschillen in de wetenschappelijke literatuur.

Leeftijd(significante verschillen)
16-24 103
25-44 107
45-64 101

Geheel volgens verwachting werd gevonden dat het hoogste IQ wordt gevonden bij gemiddelde leeftijden. IQ wordt verondersteld toe te nemen tot volwassendom en bij het verouderen weer af te nemen. Let wel, de hier gerapporteerde verschillen zijn niet het resultaat van een longitudinaal onderzoek. Generatieverschillen spelen dus mee in de gevonden verschillen.

Onderwijs(significante verschillen)
Lager onderwijs 95
Middelbaar onderwijs 104
Hoger onderwijs 109

Variaties in opleidingsniveau veroorzaken logischerwijs sterke verschillen in IQ scores.

Nationaliteit(niet significant)
Nederlands 105
Belgisch 103

Ondanks populair geloof dat Belgen 'dommer' zijn dan Nederlanders, blijkt dit in dit onderzoek niet zo te zijn. Het gevonden verschil van 2 IQ punten is eerder toe te dichten aan toevalsfluctuaties dan aan landsverschillen.

Geloof(significante verschillen)
Gelovig 102
Enigszins gelovig 104
Niet gelovig 107

Een duidelijk effect werd gevonden op de achtergrondvariabele Geloof. Het blijkt dat mensen die niet gelovig zijn hogere IQ scores behalen.

Politieke voorkeur(significante verschillen)
Links 110
Links van het midden 104
Midden 104
Rechts van het midden 107
Rechts 108
Anders/weet niet/nvt 99

Niet zozeer een bepaalde politieke voorkeur als wel het hebben van een politieke voorkeur correleert met een hoger IQ. Of je nu rechts of links stemt, het hebben van een uitgesproken mening levert een duidelijk hoger IQ dan een stem in het midden of het niet hebben van een mening (nog lager).

Sport(significant verschil)
Geen sport 103
Wel sport 107
Denksport 113

Sport is goed voor lichaam én geest.

Drank(significant verschil)
Heel weinig 99
Regelmatig 109

Zeer opmerkelijk is de bevinding dat mensen die aangeven regelmatig drank te nuttigen, zeer duidelijk hoger scoren dan mensen die heel weinig drinken. Wellicht spelen andere effecten die te maken hebben met leeftijd en socio-economische status (niet gemeten) een sterke rol in het gevonden effect.

Roken(significante verschillen)
Ja 100
Soms 102
Nee 107

Dat roken ongezond is weet iedereen. Dat niet rokers een duidelijk hoger IQ hebben is echter nieuw. Of er een causaal verband is blijft een vraag.

Verantwoording testkwaliteit

In de laatste maanden van 2003 heef 123test een groot IQ onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders en Vlamingen.

Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een modern, snel, betrouwbaar en recent genormeerde IQ test voor internetafnames. Ook de relatie van IQ scores met enkele relevante achtergrondvariabelen was het onderwerp van onderzoek.

Bij de constructie van de test is uitgegaan van het theoretische model van de General Intelligence. Hierbij wordt verondersteld dat er één algemene factor/capaciteit is die intelligentie bepaald. Dit in tegenstelling tot theoretische stromingen die meerdere verschillende vormen van intelligentie veronderstellen.

Hieronder worden achtereenvolgens de betrouwbaarheid, de validiteit en de normering van de test kort besproken.

Betrouwbaarheid

Uit de statistische analyses tijdens de testconstructie is gebleken dat de test op uitstekende wijze General Intelligence meet. De IQ test heeft een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid. Cronbach's alpha (interne consistentie betrouwbaarheid) bedraagt 0.82. Uit een factor analyse blijkt verder dat alle vragen primair laden op één factor, zoals verwacht. De gemiddelde factorlading bedraagt daarbij maarliefst .34. Dit zijn psychometrisch uitstekende scores en bieden een waarborg voor de goede kwaliteit van de IQ test.

Validiteit

De IQ test omvat in totaal 12 onderdelen verdeeld over vier hoofdonderdelen om een goede en brede meting van intelligentie te garanderen. De onderdelen zijn representatief voor wat in de literatuur én in de praktijk gezien wordt als valide metingen van intelligentie. De hoofdonderdelen dragen, ieder apart gewogen, bij aan de totaalscore.

De hoofdonderdelen en de subonderdelen worden hieronder gegeven:

Verbaal: Woordomschrijvingen, Woordbetekenis, Antoniemen, Synoniemen

Numeriek: Cijferreeksen, Redactiesommen

Logica: Syllogismen, Analogieën, Verzamelingen

Ruimtelijk: Figurenreeksen, Kubussen, Samengestelde figuren

Normering

De IQ test is eind 2003 geconstrueerd en voor het eerst genormeerd onder een grote representatieve steekproef van meer dan 400 Nederlanders en Vlamingen tussen de 15 en 64 jaar. De huidige Nederlandstalige normgroep is na weging representatief verdeeld over geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (bron: CBS-cijfers). De test kan ook gewoon worden gemaakt door Vlamingen met de Nederlandse normgroep. Het verschil in IQ tussen Vlamingen en Nederlanders bleek namelijk niet significant te zijn. Latere hernormeringen hebben geen grote wijzigingen in de normgroep en verdeling laten zien.

Over 123test

123test bestaat sinds 2000. 123test is een Nederlandstalige internetsite met een grote hoeveelheid beoordeelde tests op het gebied van IQ, persoonlijkheid, loopbaan en studiekeuze. De meeste tests zijn gratis. Voor sommige uitgebreide en professionele tests wordt een vergoeding gevraagd.

Doe de IQ test zelf en bepaal je echte IQ.