Rapportinformatie

Voornaam: Jan
Achternaam: de Vries
Emailadres: voorbeeld@123test.nl
Geslacht: Man
Leeftijd: 36

Voorbeeldrapport
Persoonlijkheidstest

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave
2. Inleiding
3. Overzicht
4. Een gedetailleerde benadering
    4.1. Openheid voor ervaringen
    4.2. Gewetensvolheid
    4.3. Extraversie
    4.4. Meegaandheid
    4.5. Natuurlijke reacties
5. Combinaties van factoren
6. Tot slot

2. Inleiding

De Big Five-persoonlijkheidstest is een beknopte methode voor het meten van de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren en van de zes facetten die elke van die factoren bepalen. De factorscores vormen een brede, algemene beschrijving van een persoon. De facetscores geven een gedetailleerdere beschrijving van de specifieke persoonlijkheidskenmerken die samen de brede, algemene beschrijving vormen.

De Big Five-persoonlijkheidsfactoren en -facetten

Elke van de vijf factoren bestaat uit zes facetten. Het is vrij gebruikelijk dat facetscores zich in een bereik bevinden dat vergelijkbaar is met de factorscore, of daar dicht bij liggen. Toch kunnen er soms afwijkingen optreden. In die gevallen adviseren we je om meer aandacht te besteden aan de facetscores dan aan de algemene factorscores.

De Big Five-factoren
De 30 persoonlijkheidsfacetten waaruit elke factor is opgebouwd
Openheid voor ervaringen Verbeeldingskracht
Artistieke interesse
Diepte van gevoelens
Bereidheid tot verandering
Intellectuele nieuwsgierigheid
Niet conservatief
Gewetensvolheid Gevoel van bekwaamheid
Ordelijkheid
Verantwoordelijkheidsgevoel
Prestatiegericht
Zelf-discipline
Bedachtzaamheid
Extraversie Toegankelijk
Sociabel
Assertief en dominant
Energiek
Spanningsbehoefte
Opgewektheid
Meegaandheid Vertrouwen in anderen
Eerlijk en oprecht
Altruïsme
Vredelievend
Bescheidenheid
Medeleven
Natuurlijke reacties Zorgelijkheid
Boosheid en ergernis
Neerslachtigheid
Opgelatenheid
Ongematigheid
Stressgevoeligheid
Toelichting bij de scores

In dit rapport worden je scores gerangschikt binnen een bereik dat varieert van ‘heel laag’ tot ‘heel hoog’. Daarbij geven we het percentage mensen* aan dat normaal gesproken binnen elk bereik valt, zodat je een vergelijking kunt maken.

* Doorsnee volwassen beroepsbevolking. De verdeling van de scores kan afwijken bij een vergelijking met andere culturele of demografische groepen of met specifieke beroepsgroepen.

Je ziet dat we voor elke factor en elk facet beschrijvingen geven van hoge scoorders en lage scoorders. Dit is een effectieve methode gebleken om ervoor te zorgen dat mensen het gemeten persoonlijkheidskenmerk begrijpen. Mensen die scoren in het ‘middelste’ bereik zijn in het algemeen een wisselende mix van zowel de hoge als de lage beschrijvingen, maar dan minder extreem.

normal curve

Verdeling bij benadering over de normale volwassen beroepsbevolking:
Bereik: Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog
Cumulatief percentiel < 7% 7% > 30% 30% > 70% 70% > 93% 93% >
Omvang van het bereik 7% 23% 40% 23% 7%
De sterkste persoonlijkheidsfactor

De factor-testscore die het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – geeft iemands sterkste persoonlijkheidskenmerk aan.

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft doorgaans de grootste invloed op je gedrag in het algemeen, je motivatie, je waarden en de manier waarop je reageert op werk- en privésituaties. De score die daarna het verst bij 50 vandaan ligt – naar boven of naar beneden – heeft doorgaans op een na de meeste invloed, enzovoort.

Beschrijvingen van het scorebereik

De beschrijvingen van hoge en lage scores kloppen doorgaans. Scores die in de grensgebieden van de lage of hoge scores liggen, kunnen je echter soms wat minder nauwkeurig beschrijven.

3. Overzicht van je scores

Een beknopte weergave van je scores op de Big Five-factoren en de 30 bijbehorende facetten.

 

92
  Verbeeldingskracht
80
  Artistieke interesse
80
  Diepte van gevoelens
60
  Bereidheid tot verandering
80
  Intellectuele nieuwsgierigheid
90
  Niet conservatief
100
89
  Gevoel van bekwaamheid
90
  Ordelijkheid
80
  Verantwoordelijkheidsgevoel
70
  Prestatiegericht
90
  Zelf-discipline
80
  Bedachtzaamheid
90
52
  Toegankelijk
80
  Sociabel
60
  Assertief en dominant
20
  Energiek
80
  Spanningsbehoefte
10
  Opgewektheid
90
89
  Vertrouwen in anderen
100
  Eerlijk en oprecht
80
  Altruïsme
80
  Vredelievend
70
  Bescheidenheid
80
  Medeleven
90
7
  Zorgelijkheid
20
  Boosheid en ergernis
10
  Neerslachtigheid
10
  Opgelatenheid
10
  Ongematigheid
40
  Stressgevoeligheid
30

De Big Five-factoren

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...

Openheid voor ervaringen
Traditionalistisch – nuchter – praktisch – geeft de voorkeur aan traditionele opvattingen en technische probleemoplossing 92%
(hoog)
Fantasierijk – ruimdenkend – experimenteel – geeft de voorkeur aan conceptuele probleemoplossing

Gewetensvolheid
Spontaan – ongeorganiseerd – geeft de voorkeur aan flexibele plannen – houdt niet van nauwkeurigheid 89%
(hoog)
Zorgvuldig – gedisciplineerd – efficiënt – goed georganiseerd – houdt van nauwkeurigheid – sterk plichtsbesef– (heel hoge scoorders zouden kunnen worden omschreven als workaholics)

Extraversie
Gereserveerd – formeel – stil – werkt het liefst alleen – vermijdt directe leiderschapsrollen 52%
(gemiddeld)
Vriendelijk – assertief – werkt graag met anderen – vervult graag directe leiderschapsrollen

Meegaandheid
Zakelijk – sceptisch – trots – wil liever concurreren dan samenwerken 89%
(hoog)
Meelevend – maakt het anderen graag naar de zin – inschikkelijk – wil liever samenwerken dan concurreren en conflicteren

Natuurlijke reacties
Niet snel van slag in stresssituaties – ontspannen – veerkrachtig – rustig 7%
(zeer laag)
Ervaart negatieve emotionele reacties en zorgelijke gevoelens – geneigd tot piekeren – snel van slag

4. Een gedetailleerdere benadering

De facetten waaruit de vijf factoren bestaan geven een nadere beschrijving van iemands bijzondere en unieke kenmerken. Er zijn zes facetten voor elke factor. De scores en de beweringen in dit rapport zijn gebaseerd op je antwoordenpatroon in de Big Five-persoonlijkheidstest. Deze scores zijn beoordeeld door een team van bedrijfspsychologen.

Probeer niet ‘goed’ of ‘slecht’ te lezen in de scores of de beweringen. Het is afhankelijk van de situatie of iemands gedrag kan worden omschreven als ‘goed’ of ‘slecht.’ Wat in het ene geval kan worden beschouwd als een pluspunt, bijvoorbeeld een hoge mate van assertiviteit, kan in het andere geval uitpakken als een struikelblok.

Hoe sterk onze neiging om in consistente patronen te handelen ook is, we reageren niet altijd op dezelfde manier op elke situatie. Daarom wil je misschien wel een beeld krijgen van jezelf in verschillende situaties die je in je dagelijkse leven meemaakt. Dat kan helpen om de beschrijvingen in dit rapport te verduidelijken.

4.1. Openheid voor ervaringen

Grafische samenvatting

Openheid voor ervaringen
92
De facetten van Openheid voor ervaringen

Verbeeldingskracht
80
Artistieke interesse
80
Diepte van gevoelens
60
Bereidheid tot verandering
80
Intellectuele nieuwsgierigheid
90
Niet conservatief
100

Openheid voor ervaringen beschrijft de proactieve manier waarop iemand zoekt naar ervaringen en ze waardeert omwille van de ervaringen. Hoge scoorders zijn fantasierijk en ruimdenkend. Ze werken graag in een uitdagende, veranderende omgeving. Lage scoorders houden van routine en zijn liever conventioneel.

Openheid wordt vaak gezien als gezonder en volwassener. Toch kunnen zowel open als gesloten manieren van denken in verschillende omgevingen nuttig zijn. Een open intellectuele stijl kan bijvoorbeeld een leraar of een strateeg goed van pas komen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat gesloten denken verband houdt met topprestaties op het gebied van onderzoekswerkzaamheden, verkoop en een aantal dienstverlenende beroepen.

Uit je antwoorden op de Big Five-persoonlijkheidstest blijkt dat ...

Je score op Openheid voor ervaringen bedraagt 92 – daarmee zit je in het hoge bereik. Mensen die je goed kennen – dat hoeven niet per se mensen te zijn die je graag mogen – zullen je waarschijnlijk beschrijven op een of meer van de volgende manieren:

Fantasierijk – ruimdenkend – experimenteel – creatief – bereid na te denken over nieuwe ideeën – nieuwsgierig – veranderingsbereid – bereid te tornen aan traditie – gevoelig voor emoties – houdt niet van routine – praat niet echt graag over koetjes en kalfjes – onconventioneel.

Onderstaande facetscores hoeven niet altijd in hetzelfde scorebereik als de factorscore te liggen. Ze kunnen soms heel verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Verschillen kunnen ook nuttig zijn bij het nauwkeuriger bepalen van sterke punten, beperkingen en behoeften aan coaching en toezicht.

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...
Verbeeldingskracht
Praktisch – zakelijk 80%
(hoog)
Inventief – origineel – fantasierijk – creatief
Artistieke interesse
Niet geïnteresseerd in kunst en schoonheid 80%
(hoog)
Houdt van kunst, muziek en poëzie – artistiek – stijlvol
Diepte van gevoelens
Negeert gevoelens en emoties – beheerst 60%
(gemiddeld)
Ervaart intense en afwisselende emoties – gevoelig
Bereidheid tot verandering
Geeft de voorkeur aan degelijkheid – eenzijdig gedragspatroon – voorspelbaar 80%
(hoog)
Probeert graag nieuwe en afwisselende activiteiten uit – veelzijdig
Intellectuele nieuwsgierigheid
Matige nieuwsgierigheid – tunnelvisie 90%
(hoog)
Intellectueel nieuwsgierig – heeft veel interesses – ruimdenkend
Niet conservatief
Gericht op behoud – dogmatisch – gehecht aan traditie 100%
(zeer hoog)
Bereid om principes te heroverwegen

Lees voor een nauwkeurigere beschrijving en beter begrip van je gedrag op dit gebied je onderstaande scores voor de 6 facetten van deze factor aandachtig door.

Let op: je facetscores hoeven niet per se altijd in hetzelfde scorebereik als je factorscore te liggen. Ze kunnen soms erg verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Bovendien kunnen verschillen helpen om het effect van je sterke punten te maximaliseren en het effect van je beperkingen te minimaliseren.

De facetten van Openheid voor ervaringen

Verbeeldingskracht

Voor iemand met een grote fantasie is de werkelijkheid vaak te saai en te gewoon. Mensen die op dit facet hoog scoren gebruiken hun fantasie: niet als een vlucht, maar als een manier om hun innerlijke wereld waardevoller en interessanter te maken. Lage scoorders hechten sneller aan feiten dan dat ze fantaseren. Ze zijn zakelijker en houden hun gedachten liever bij datgene waar ze mee bezig zijn.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Artistieke interesse

Mensen die hoog scoren op dit gebied houden van schoonheid, zowel in de kunst als in de natuur. Ze raken gemakkelijk betrokken bij en verdiept in artistieke manifestaties en natuurverschijnselen. Ze hoeven niet per se te beschikken over een kunstzinnige opleiding of kunstzinnig talent, al zal dat vaak wel het geval zijn. De factoren die dit facet bepalen zijn belangstelling en waardering voor natuurlijke en kunstmatige schoonheid. Lage scoorders hebben geen gevoel voor esthetiek en geen belangstelling voor kunst.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Diepte van gevoelens

Mensen die hoog scoren op dit facet zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en kunnen daar goed mee overweg. Lage scoorders zijn zich minder bewust van hun gevoelens en zullen hun emoties niet zo snel openlijk uiten.

Je score is 60 en daarmee zit je in het gemiddelde bereik.

Bereidheid tot verandering

Hoge scoorders willen heel graag nieuwe activiteiten uitproberen, reizen naar andere landen en andere dingen meemaken. Vertrouwdheid en routine vinden ze saai. Lage scoorders voelen zich meestal niet op hun gemak bij verandering en volgen liever hun vaste patronen.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Mensen die hoog scoren op Intellectuele nieuwsgierigheid spelen graag met ideeën. Ze staan open voor nieuwe en onalledaagse ideeën en gaan graag in discussie over intellectuele kwesties. Ze houden van intellectuele vraagstukken, puzzels en hersenkrakers. Lage scoorders houden zich liever bezig met mensen of dingen dan met ideeën. Ze vinden intellectuele activiteiten zonde van hun tijd.

Intellectuele nieuwsgierigheid is overigens niet hetzelfde als intelligentie. Intellectuele nieuwsgierigheid is een intellectuele stijl, geen intellectueel vermogen. Toch zijn mensen die hoog scoren op Intellectuele nieuwsgierigheid doorgaans iets beter in gestandaardiseerde intelligentietests dan lage scoorders.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Niet conservatief

Niet conservatief slaat op de bereidheid om aan autoriteit, conventies en traditionele waarden te tornen. In zijn uiterste vorm kan dit zelfs duiden op een regelrechte afkeer van regels, sympathie voor wetsovertreders en een voorliefde voor dubbelzinnigheid, chaos en wanorde. Mensen die laag scoren op dit gebied zijn eerder geneigd autoriteit te accepteren en geven de voorkeur aan de veiligheid en de stabiliteit die worden geboden door vast te houden aan traditie. Ze hebben in het algemeen een behoudende kijk op het leven.

Je score is 100 en daarmee zit je in het zeer hoge bereik.

4.2. Gewetensvolheid

Grafische samenvatting

Gewetensvolheid
89
De facetten van Gewetensvolheid

Gevoel van bekwaamheid
90
Ordelijkheid
80
Verantwoordelijkheidsgevoel
70
Prestatiegericht
90
Zelf-discipline
80
Bedachtzaamheid
90

Gewetensvolheid beschrijft hoe georganiseerd, gemotiveerd en grondig iemand is in het leven en bij het nastreven van doelen. Hoge scoorders zijn systematisch, gemotiveerd en goed georganiseerd. Lage scoorders zijn gemakkelijk in de omgang, minder geconcentreerd en minder geneigd tot het maken van plannen.

De voordelen van een hoge mate van gewetensvolheid spreken voor zich. Gewetensvolle mensen gaan moeilijkheden uit de weg en zijn bijzonder succesvol dankzij een doelgerichte planning en doorzettingsvermogen. Bovendien worden ze door anderen in positieve zin beschouwd als intelligent en betrouwbaar. Een negatief punt is dat het dwangmatige perfectionisten en workaholics kunnen zijn. Verder kunnen extreem gewetensvolle mensen worden gezien als stoffig en saai.

Mensen die niet gewetensvol zijn kan onbetrouwbaarheid, gebrek aan ambitie en het onvermogen om binnen de lijntjes te blijven worden verweten, maar ze genieten wel vaak van vluchtig vermaak en ze worden nooit als stoffig bestempeld.

Uit je antwoorden op de Big Five-persoonlijkheidstest blijkt dat ...

Je score op Gewetensvolheid bedraagt 89 – daarmee zit je in het hoge bereik. Mensen die je goed kennen – dat hoeven niet per se mensen te zijn die je graag mogen – zullen je waarschijnlijk beschrijven op een of meer van de volgende manieren:

Hardwerkend – zorgzaam – betrouwbaar – zelfverzekerd – principieel – prestatiegericht – ijverig – vastbesloten.

Onderstaande facetscores hoeven niet altijd in hetzelfde scorebereik als de factorscore te liggen. Ze kunnen soms heel verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Verschillen kunnen ook nuttig zijn bij het nauwkeuriger bepalen van sterke punten, beperkingen en behoeften aan coaching en toezicht.

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...
Gevoel van bekwaamheid
Snel afgeleid – slecht voorbereid – onzeker 90%
(hoog)
Deskundig – zelfverzekerd – vindingrijk
Ordelijkheid
Ongeorganiseerd – niet-methodisch 80%
(hoog)
Netjes en opgeruimd – systematisch – geordend
Verantwoordelijkheidsgevoel
Onattent – onbetrouwbaar – onverantwoordelijk 70%
(gemiddeld)
Ethisch – principieel – betrouwbaar
Prestatiegericht
Erg relaxed – zelfgenoegzaam – geen uitgesproken visies 90%
(hoog)
Resultaatgedreven – ambitieus – doelgericht – ondernemend
Zelf-discipline
Heeft geen zelfdiscipline – niet geconcentreerd – schuift dingen voor zich uit 80%
(hoog)
Gemotiveerd – volhardend – maakt zijn of haar werk af
Bedachtzaamheid
Opvliegend – ongeduldig – impulsief 90%
(hoog)
Denkt goed na – grondig – voorzichtig

Lees voor een nauwkeurigere beschrijving en beter begrip van je gedrag op dit gebied je onderstaande scores voor de 6 facetten van deze factor aandachtig door.

Let op: je facetscores hoeven niet per se altijd in hetzelfde scorebereik als je factorscore te liggen. Ze kunnen soms erg verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Bovendien kunnen verschillen helpen om het effect van je sterke punten te maximaliseren en het effect van je beperkingen te minimaliseren.

De facetten van Gewetensvolheid

Gevoel van bekwaamheid

Gevoel van bekwaamheid beschrijft het vertrouwen in iemands vermogen om dingen voor elkaar te krijgen. Hoge scoorders vinden dat ze de verstandelijke vermogens (gezond verstand), de drive en de zelfbeheersing hebben die nodig zijn om succes te behalen. Ze hebben een hoge mate van zelfrespect en voelen zich doorgaans prima in staat om het leven aan te kunnen. Lage scoorders voelen zich minder effectief en kunnen het idee hebben dat ze hun leven niet onder controle hebben.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Ordelijkheid

Mensen met een hoge score op dit gebied zijn goed georganiseerd, netjes en opgeruimd. Ze leven graag volgens vaste procedures en schema’s. Ze houden lijstjes bij en maken plannen. Lage scoorders hebben de neiging ongeorganiseerd, slordig en minder systematisch te zijn.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Dit persoonlijkheidsfacet weerspiegelt de kracht van iemands plichtsbesef en gevoel voor betrokkenheid. Mensen die hierop hoog scoren voelen zich sterk moreel verplicht. Ze zijn doorgaans ethisch en heel principieel. Lage scoorders vinden contracten, regels en voorschriften overdreven beperkend. Ze staan veel minder attent in het leven en ze kunnen enigszins onbetrouwbaar of zelfs onverantwoordelijk zijn.

Je score is 70 en daarmee zit je in het gemiddelde bereik.

Prestatiegericht

Mensen die hoog scoren op dit gebied doen hun uiterste best om uit te blinken. Ze willen graag als succesvol worden bestempeld en die drive houdt hen op de been tijdens de inspanningen die ze verrichten om hun doelen te bereiken. Ze zijn heel ambitieus en ze weten goed wat ze willen in het leven. Mensen die hierop extreem hoog scoren kunnen echter ook te doelbewust en te geobsedeerd zijn door hun werk, waardoor ze het risico lopen workaholics te worden. Lage scoorders hebben geen sterke drang om te slagen en zijn doorgaans al tevreden als ze zich er met een minimale hoeveelheid inzet en werk van af kunnen maken. Ook al vinden ze het misschien niet nodig om succesvol te zijn, toch ze zijn vaak hartstikke blij met wat ze hebben bereikt.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Zelf-discipline

Zelfdiscipline, door veel mensen ook wel ‘wilskracht’ genoemd, slaat op het vermogen om lastige of minder prettige taken volledig af te ronden. Mensen met veel zelfdiscipline kunnen hun tegenzin om ergens aan te beginnen opzij te zetten en ondanks afleiding op schema te blijven. Om de klus te kunnen klaren hebben ze een hoge mate van zelfmotivatie. Mensen met weinig zelfdiscipline schuiven zaken voor zich uit, raken gemakkelijk ontmoedigd en maken dingen vaak niet af. Het lukt ze vaak niet in om iets af te maken, ook al willen ze dat wel graag.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid beschrijft de neiging om zorgvuldig na te denken over mogelijkheden alvorens te handelen. Mensen die hoog scoren op Bedachtzaamheid zijn voorzichtig en doen lang over het nemen van beslissingen. Lage scoorders zeggen of doen vaak wat het eerste in hen opkomt, zonder na te denken over alternatieven en de mogelijke gevolgen daarvan.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

4.3. Extraversie

Grafische samenvatting

Extraversie
52
De facetten van Extraversie

Toegankelijk
80
Sociabel
60
Assertief en dominant
20
Energiek
80
Spanningsbehoefte
10
Opgewektheid
90

Extraversie beschrijft hoe energiek en enthousiast iemand is in de omgang met anderen. Het geeft iemands voorkeur aan voor de mate en de intensiteit van intermenselijke relaties. Hoge scoorders zijn joviaal en zoeken actief het gezelschap van anderen op. Hoe hoger de score, des te waarschijnlijker is het dat deze beschrijving van toepassing is. Lage scoorders zijn meestal serieus en gereserveerd en ze houden niet van grote gezelschappen.

Uit je antwoorden op de Big Five-persoonlijkheidstest blijkt dat ...

Je score op Extraversie bedraagt 52 – daarmee zit je in het gemiddelde bereik. Mensen die je goed kennen – dat hoeven niet per se mensen te zijn die je graag mogen – zullen je waarschijnlijk beschrijven op een of meer van de volgende manieren:

Bedaard – een tamelijk vriendelijke persoonlijkheid – doorgaans ontspannen – redelijk sociaal – tamelijk energiek – doorgaans enthousiast.

Onderstaande facetscores hoeven niet altijd in hetzelfde scorebereik als de factorscore te liggen. Ze kunnen soms heel verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Verschillen kunnen ook nuttig zijn bij het nauwkeuriger bepalen van sterke punten, beperkingen en behoeften aan coaching en toezicht.

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...
Toegankelijk
Gereserveerd – kalm – formeel 80%
(hoog)
Vriendelijk – hartelijk – opgewekt
Sociabel
Einzelgänger – is graag op zichzelf 60%
(gemiddeld)
Groepsmens – houdt van mensen en heeft ze nodig
Assertief en dominant
Stil – passief – nederig 20%
(laag)
Zelfverzekerd – assertief – dynamisch – dominant
Energiek
Honkvast – langzaam – passief 80%
(hoog)
Energiek – druk – snel
Spanningsbehoefte
Mijdt risico’s – bedaard – ongecompliceerd 10%
(laag)
Geniet van het leven – moedig – avontuurlijk
Opgewektheid
Kalm – rustig – bedaard 90%
(hoog)
Enthousiast – opgewekt – positief – uitbundig

Lees voor een nauwkeurigere beschrijving en beter begrip van je gedrag op dit gebied je onderstaande scores voor de 6 facetten van deze factor aandachtig door.

Let op: je facetscores hoeven niet per se altijd in hetzelfde scorebereik als je factorscore te liggen. Ze kunnen soms erg verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Bovendien kunnen verschillen helpen om het effect van je sterke punten te maximaliseren en het effect van je beperkingen te minimaliseren.

De facetten van Extraversie

Toegankelijk

Hoge scoorders vinden andere mensen oprecht aardig en uiten openlijk hun positieve gevoelens tegenover anderen. Ze maken snel vrienden en het aangaan van hechte, intieme relaties gaat hen gemakkelijk af. Lage scoorders zijn niet per se kil en afstandelijk, maar ze maken geen contact met anderen en ze zijn gereserveerder en formeler.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Sociabel

Groepsmensen vinden het gezelschap van anderen een prettige stimulans en de moeite waard. Ze houden van de uitgelatenheid van mensenmassa’s. Lage scoorders voelen zich snel onder de voet gelopen door grote menigten en groepen. Ze zullen er dan ook voor zorgen dat ze niet in dergelijke situaties terechtkomen. Ze vinden het niet noodzakelijkerwijs onprettig om van tijd tot tijd iets met anderen te doen, maar hun behoefte aan privacy en tijd voor zichzelf is veel groter dan bij mensen die hoog scoren op dit facet.

Je score is 60 en daarmee zit je in het gemiddelde bereik.

Assertief en dominant

Mensen die hoog scoren op Assertiviteit praten graag vrijuit, nemen de leiding en sturen de activiteiten van anderen. In groepen nemen zij doorgaans de leiding. Lage scoorders blijven doorgaans liever op de achtergrond en laten de leiding aan anderen over. Ze zijn meestal minder spraakzaam en minder joviaal dan mensen die hoog scoren op dit gebied.

Je score is 20 en daarmee zit je in het lage bereik.

Energiek

Het zijn actievelingen met een snel en druk leven. Ze zijn in alles snel, energiek, krachtig en ze zijn betrokken bij veel activiteiten. Mensen die laag scoren op dit gebied hebben een langzamer en een rustiger, meer ontspannen tempo.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Spanningsbehoefte

Mensen die hoog scoren op dit persoonlijkheidsgebied raken snel verveeld als ze niet heel erg worden gestimuleerd. Ze houden van reuring en bedrijvigheid. Ze nemen graag risico’s en zoeken sensatie. Lage scoorders worden overdonderd door lawaai en opschudding en zijn juist niet sensatiebelust.

Je score is 10 en daarmee zit je in het lage bereik.

Opgewektheid

Dit facet meet positieve stemming en gevoelens. Mensen die hoog scoren op dit gebied ervaren normaal gesproken uiteenlopende positieve gevoelens, waaronder geluk, enthousiasme, optimisme en blijdschap. Lage scoorders zijn niet per se ongelukkig, ze zijn alleen wat minder levendig en uitbundig.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

4.4. Meegaandheid

Grafische samenvatting

Meegaandheid
89
De facetten van Meegaandheid

Vertrouwen in anderen
100
Eerlijk en oprecht
80
Altruïsme
80
Vredelievend
70
Bescheidenheid
80
Medeleven
90

Meegaandheid beschrijft iemands houding ten opzichte van anderen. Hoge scoorders zijn meelevend, openhartig en behulpzaam. Meegaande mensen hebben een optimistische kijk op de menselijke natuur. Ze vinden anderen in de basis oprecht, respectabel en betrouwbaar. Lage scoorders zijn emotioneel sterk en ze houden zich in het algemeen niet bezig met anderen. Ze zijn onafhankelijk, zelfredzaam en competitief. Doordat ze soms twijfelen aan de beweegredenen van anderen kunnen ze achterdochtig, onvriendelijk en onbehulpzaam worden.

Meegaandheid komt uiteraard van pas als je populair wilt worden en blijven. Meegaande mensen zijn populairder van niet-meegaande mensen. Aan de andere kant is meegaandheid niet handig als er lastige of volkomen objectieve beslissingen moeten worden genomen. Lage scoorders zijn uitstekende wetenschappers, critici of leden van de strijdkrachten.

Uit je antwoorden op de Big Five-persoonlijkheidstest blijkt dat ...

Je score op Meegaandheid bedraagt 89 – daarmee zit je in het hoge bereik. Mensen die je goed kennen – dat hoeven niet per se mensen te zijn die je graag mogen – zullen je waarschijnlijk beschrijven op een of meer van de volgende manieren:

Meelevend – meegaand – eerlijk – onbaatzuchtig – verzoenend – zachtaardig.

Onderstaande facetscores hoeven niet altijd in hetzelfde scorebereik als de factorscore te liggen. Ze kunnen soms heel verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Verschillen kunnen ook nuttig zijn bij het nauwkeuriger bepalen van sterke punten, beperkingen en behoeften aan coaching en toezicht.

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...
Vertrouwen in anderen
Geneigd tot scepsis – achterdochtig – cynisch – wantrouwend 100%
(zeer hoog)
Geloven wat ze horen en zien – tolerant – vergevensgezind – vertrouwend
Eerlijk en oprecht
Voorzichtig – behoedzaam – manipulatief – indirect 80%
(hoog)
Oprecht – eerlijk – openhartig – rechtuit
Altruïsme
Zelfingenomen – zelfgericht 80%
(hoog)
Bereid om anderen te helpen – attent – snel ontroerd
Vredelievend
Expliciet – eigenzinnig – koppig 70%
(gemiddeld)
Behulpzaam – flexibel – respectvol
Bescheidenheid
Trots – zelfvoldaan 80%
(hoog)
Gedwee – zichzelf wegcijferend – bescheiden
Medeleven
Berekenend – kille realist – zakelijk – nuchter 90%
(hoog)
Snel ontroerd – begripvol – snel geraakt – meelevend

Lees voor een nauwkeurigere beschrijving en beter begrip van je gedrag op dit gebied je onderstaande scores voor de 6 facetten van deze factor aandachtig door.

Let op: je facetscores hoeven niet per se altijd in hetzelfde scorebereik als je factorscore te liggen. Ze kunnen soms erg verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Bovendien kunnen verschillen helpen om het effect van je sterke punten te maximaliseren en het effect van je beperkingen te minimaliseren.

De facetten van Meegaandheid

Vertrouwen in anderen

Mensen die hoog scoren op dit gebied gaan er in principe van uit dat anderen doorgaans eerlijk en oprecht zijn en goede bedoelingen hebben. Ze nemen klakkeloos dingen aan en ze zijn bereid om zaken te vergeven en te vergeten. Mensen die laag scoren op dit facet kunnen nogal eens sceptisch en wantrouwend staan tegenover andermans bedoelingen. Ze hebben de neiging te denken dat anderen proberen hen voor de gek te houden of onbetrouwbaar zijn.

Je score is 100 en daarmee zit je in het zeer hoge bereik.

Eerlijk en oprecht

Mensen die hoog scoren op dit facet vinden het niet nodig om in de omgang met anderen de schijn op te houden of zich manipulatief te gedragen en ze zijn dan ook oprecht, openhartig en authentiek. Lage scoorders vinden dat een zekere mate van misleiding, door niet de hele waarheid te vertellen, in zakelijke en privérelaties aanvaardbaar en zelfs noodzakelijk is.

Mensen vinden de omgang met iemand die rechtdoorzee is en hoog scoort op Eerlijk en oprecht relatief gemakkelijk. Ze hebben er in het algemeen meer moeite mee om met de lage scoorders om te gaan. Het moge duidelijk zijn dat lage scoorders niet gewetenloos of immoreel zijn: ze zijn nu eenmaal minder snel geneigd om voor hun ware mening en gevoelens uit te komen.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Altruïsme

Altruïsten vinden het oprecht dankbaar werk om anderen te helpen. Ze zijn doorgaans dan ook bereid om mensen in nood bij te staan. Altruïsten vinden iets doen voor anderen eerder een vorm van zelfontplooiing dan zelfopoffering. Lage scoorders helpen mensen in nood niet graag en ze willen liever niets te maken hebben met andermans problemen. Hulpvragen voelen meer als een last dan als een mogelijkheid voor zelfontplooiing.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Vredelievend

Mensen die hoog scoren op Consciëntieusheid gaan niet graag de confrontatie aan. Ze zijn erg bereid om compromissen te sluiten of hun eigen behoeften te weg te cijferen om met anderen overweg te kunnen. Lage scoorders willen veel liever concurreren dan samenwerken. Ze zijn expliciet en hebben er geen moeite mee om hun boosheid gemakkelijk te uiten. Soms intimideren ze anderen zelfs om hun zin te krijgen.

Je score is 70 en daarmee zit je in het gemiddelde bereik.

Bescheidenheid

Hoge scoorders zijn bescheiden, cijferen zichzelf vaak weg en zijn gedwee. Toch is het goed om te weten dat ze niet noodzakelijkerwijs een gebrek aan zelfvertrouwen of zelfrespect hebben. Lage scoorders voelen zichzelf verheven boven anderen. Ze kunnen tamelijk arrogant zijn en worden door anderen wel als verwaand gezien.

Je score is 80 en daarmee zit je in het hoge bereik.

Medeleven

Mensen die hoog scoren op dit gebied zijn fijngevoelig en meelevend. Ze voelen indirect de pijn van anderen en hebben snel medelijden. Lage scoorders worden niet bijzonder geraakt door menselijk lijden. Ze gaan prat op het doen van objectieve uitspraken op rationele basis. Ze hebben meer oog voor de waarheid en onpartijdigheid dan voor medelijden.

Je score is 90 en daarmee zit je in het hoge bereik.

4.5. Natuurlijke reacties

Grafische samenvatting

Natuurlijke reacties
7
De facetten van Natuurlijke reacties

Zorgelijkheid
20
Boosheid en ergernis
10
Neerslachtigheid
10
Opgelatenheid
10
Ongematigheid
40
Stressgevoeligheid
30

Natuurlijke reacties meet de verschillende manieren waarop mensen emotioneel reageren op de druk en de stress van het dagelijks leven. Mensen die laag scoren op Natuurlijke reacties beschikken over emotionele veerkracht en zijn niet snel van slag. Ze zijn doorgaans rustig en ontspannen en ze kampen zelden met negatieve gevoelens. Ze kunnen goed omgaan met stresssituaties. Mensen die scoren in het hoge bereik hebben sterke, overgevoelige en emotionele natuurlijke reacties. Ze reageren emotioneel op gebeurtenissen die niet veel mensen raken en hun reacties zijn vaak heftiger. Ze zien gewone situaties sneller als bedreigend en maken van kleine frustraties vaak een ‘groot probleem’. Deze sterke ‘natuurlijke reacties’ kunnen een vermindering betekenen van iemands vermogen om helder na te denken, beslissingen te nemen en effectief om te gaan met stress.

Uit je antwoorden op de Big Five-persoonlijkheidstest blijkt dat ...

Je score op Natuurlijke reacties bedraagt 7 – daarmee zit je in het zeer lage bereik.

Mensen die je goed kennen – dat hoeven niet per se mensen te zijn die je graag mogen – zullen je waarschijnlijk beschrijven op een of meer van de volgende manieren:

Evenwichtig – ontspannen – helder van geest – besluitvaardig – bedaard – veerkrachtig – onverstoorbaar.

Onderstaande facetscores hoeven niet altijd in hetzelfde scorebereik als de factorscore te liggen. Ze kunnen soms heel verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Verschillen kunnen ook nuttig zijn bij het nauwkeuriger bepalen van sterke punten, beperkingen en behoeften aan coaching en toezicht.

Beschrijft iemand die laag scoort als... Percentiel (bereik) Beschrijft iemand die hoog scoort als...
Zorgelijkheid
Rustig – ontspannen – onbezorgd 20%
(laag)
Tobberig – ongerust – gespannen
Boosheid en ergernis
Gemakkelijk in de omgang – geduldig – gelijkmoedig 10%
(laag)
Opvliegerig – lichtgeraakt – gevoelig
Neerslachtigheid
Tevreden – opgewekt – optimistisch 10%
(laag)
Pessimistisch – snel ontevreden
Opgelatenheid
Sociaal bewust – zelfverzekerd 10%
(laag)
Geremd – snel uit het veld geslagen – verlegen – bedeesd
Ongematigheid
Consequent vasthoudend – zelfverloochenend – kan verleiding weerstaan 40%
(gemiddeld)
Wordt gemakkelijk in verleiding gebracht – genotzuchtig
Stressgevoeligheid
Denkt helder na in stresssituaties – zelfverzekerd – evenwichtig – helder van geest 30%
(laag)
Raakt snel in paniek – verward – afhankelijk

Lees voor een nauwkeurigere beschrijving en beter begrip van je gedrag op dit gebied je onderstaande scores voor de 6 facetten van deze factor aandachtig door.

Let op: je facetscores hoeven niet per se altijd in hetzelfde scorebereik als je factorscore te liggen. Ze kunnen soms erg verschillend zijn. Deze verschillen vormen een afspiegeling van je unieke persoonlijkheid. Bovendien kunnen verschillen helpen om het effect van je sterke punten te maximaliseren en het effect van je beperkingen te minimaliseren.

De facetten van Natuurlijke reacties

Zorgelijkheid

In de hersenen van angstige mensen wordt de vecht-of-vluchtreactie te gemakkelijk en te vaak in gang gezet. Mensen die hoog scoren op dit gebied hebben dan ook vaak het gevoel dat hen iets onaangenaams, bedreigends of gevaarlijks te wachten staat. Ze kunnen bang zijn voor specifieke situaties of ze zijn angstig in het algemeen. Ze voelen zich vaak nogal gespannen, zenuwachtig en nerveus. Mensen die laag scoren op Zorgelijkheid zijn in het algemeen ontspannen, rustig en niet bang. Ze hebben niet de neiging zich druk te maken over dingen die mis kunnen gaan.

Je score is 20 en daarmee zit je in het lage bereik.

Boosheid en ergernis

Dit facet meet de neiging om boos te worden (of iemand wel of geen ergernis of afkeer laat blijken hangt af van zijn of haar mate van Meegaandheid). Mensen die hoog scoren op Boosheid en ergernis worden kwaad als dingen niet gaan zoals zij willen. Ze zijn snel uit hun tent gelokt en overgevoelig voor een eerlijke behandeling. Ze voelen zich beledigd en verbitterd wanneer ze denken dat ze worden bedrogen. Lage scoorders zijn veel gemakkelijker in de omgang en minder snel uit hun tent gelokt. Ze hebben niet de neiging om snel en gemakkelijk boos te worden.

Je score is 10 en daarmee zit je in het lage bereik.

Neerslachtigheid

Dit facet meet de normale verschillen in de manier waarop mensen reageren op de ups and downs in het leven. Mensen die hoog scoren op dit gebied voelen zich snel verdrietig, neerslachtig, schuldig en ontmoedigd als ze worden geconfronteerd met problemen. Ze hebben vaak een gebrek aan energie en ze vinden het lastig om activiteiten op te starten die hun problemen kunnen oplossen. Mensen die laag scoren op dit gebied zullen deze emoties doorgaans minder snel laten blijken. Dit betekent niet dat ze per definitie uitgelatener, opgewekter en vrolijker zijn (het gedrag dat in verband wordt gebracht met Extraversie).

Je score is 10 en daarmee zit je in het lage bereik.

Opgelatenheid

Zelfbewuste mensen zijn gevoelig voor wat anderen van hen denken. Omdat ze bang zijn te worden afgewezen of voor de gek gehouden voelen ze zich verlegen en ongemakkelijk waar anderen bij zijn. Ze zijn snel uit het veld geslagen. Hun angst voor kritiek of spot van anderen is overdreven en onrealistisch. Toch kan deze angst door hun onhandigheid en hun ongemakkelijkheid een selffulfilling prophecy worden. Lage scoorders daarentegen hebben geen last van de onjuiste indruk dat ze door iedereen worden beoordeeld en in de gaten gehouden. Ze beschikken niet noodzakelijkerwijs over goede sociale vaardigheden, ze zijn nu eenmaal minder nerveus in de omgang met anderen.

Je score is 10 en daarmee zit je in het lage bereik.

Ongematigheid

Mensen die in het hoge bereik scoren op dit facet hebben sterke verlangens en behoeften die ze maar moeilijk kunnen weerstaan, ook al weten ze dat ze er later waarschijnlijk spijt van krijgen. Ze richten zich doorgaans eerder op plezier en compensatie op de korte termijn dan op de gevolgen daarvan voor de langere termijn. Lage scoorders hebben geen sterke, onweerstaanbare verlangens en worden dan ook niet verleid om zich te buiten te gaan.

Je score is 40 en daarmee zit je in het gemiddelde bereik.

Stressgevoeligheid

Hoge scoorders kunnen moeilijk omgaan met stress. Ze voelen zich vaak kwetsbaar. Ze ervaren paniek, verwarring of hulpeloosheid als ze onder druk staan en worden geconfronteerd met noodsituaties. Lage scoorders voelen zich capabeler, bekwamer en helderder van geest in lastige situaties of onder druk.

Je score is 30 en daarmee zit je in het lage bereik.

5. Combinaties van factoren

In dit hoofdstuk wordt gekeken of combinaties van persoonlijkheidsfactoren leiden tot aanvullende kernachtige typeringen voor je. Je hebt al kunnen zien hoe je scoort op elk individueel hoofdkenmerk van de Big Five. Dit werd aangegeven in termen van zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag. Wanneer je nu de niet-gemiddelde scores combineert, krijg je kernachtige persoonlijkheidstyperingen die een noemenswaardige aanvulling zijn op de beschrijving van je persoonlijkheid. Je houding, gedrag of gedragsstijlen zijn namelijk heel vaak het resultaat van de interactie van twee factoren. Een voorbeeld verheldert dit.

Iemand die zeer laag scoort op 'Natuurlijke reacties' en zeer hoog op 'Extraversie' is zeer duidelijk kernachtig te typeren als 'zelfverzekerd' of 'optimistisch'. Hij of zij heeft naar verhouding weinig last van stress en is aan de andere kant iemand die makkelijk het voortouw neemt.

Voor iemand die op deze combinaties van persoonlijkheidsfactoren bijvoorbeeld wel bovengemiddeld scoort, maar niet echt zeer hoog, geldt de persoonlijkheidstypering in iets mindere mate. De persoonlijkheidstypering is dan duidelijk of situatieafhankelijk van toepassing, in plaats van zeer duidelijk.

In totaal bestaan er 80 verschillende kernachtige typeringen. Er zijn minimaal nul en maximaal tien kernachtige typeringen van toepassing op jou afhankelijk van je scores. Jij scoorde op vier van de vijf factoren niet-gemiddeld. Dat betekent dat er zes aanvullende kernachtige persoonlijkheidstyperingen gegeven kunnen worden. Dat is zo bij één op de vier mensen.

In de hoofdstukken 5.1 t/m 5.10 worden alle combinaties van factoren met hun kerntyperingen grafisch weergegeven. Per combinatie zijn er acht mogelijke kerntyperingen. Als er een typering op jou van toepassing is, wordt dat weergegeven met de richting van een pijl. De grootte en vorm van de pijl geeft aan hoe sterk de kerntypering op jou van toepassing is. Als er combinaties zijn waar er voor jou geen kerntypering geldt, is er geen pijl.

Los van je eigen kerntyperingen kan het heel leerzaam en leuk zijn om ook eens naar de andere typeringen te kijken. Bijvoorbeeld de typeringen die er dichtbij staan of juist tegenovergesteld zijn. Vanzelfsprekend is het ook nuttig om hierover met anderen te praten.

5.1. Extraversie en Meegaandheid

De wisselwerking van de factoren Meegaandheid en Extraversie is bepalend voor wat wel interactiestijl wordt genoemd. Je interactiestijl bepaalt voor een belangrijk deel je houding en gedrag waarmee je anderen benadert, of wanneer je benaderd wordt. Soms zijn mensen heel joviaal, sommigen juist wat kortaf. Anderen zijn weer heel uitdagend of bijzonder geduldig naar anderen.

Je score op één van de factoren Extraversie en Meegaandheid is gemiddeld en leidt er daarom toe dat er voor deze combinatie geen aanvullende kerntypering voor jou is. Voor de volledigheid wordt hieronder wel het combinatiediagram getoond.

image/svg+xml uitdagend rustig dominant geduldig joviaal afstandelijk hartelijk kortaf Meegaandheid (Hoog) Meegaandheid (Laag) Extraversie (Laag) Extraversie (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.2. Extraversie en Gewetensvolheid

Combinaties van scores op Gewetensvolheid en Extraversie leiden tot een bepaalde stijl van doen. Soms doen mensen dingen met veel energie en aandacht, sommigen zijn juist wat langzamer en anderen handelen bijvoorbeeld weer ondoordacht.

Je score op één van de factoren Extraversie en Gewetensvolheid is gemiddeld en leidt er daarom toe dat er voor deze combinatie geen aanvullende kerntypering voor jou is. Voor de volledigheid wordt hieronder wel het combinatiediagram getoond.

image/svg+xml onbesuisd gereserveerd onbezonnen serieus bedrijvig passief vlijtig verstrooid Gewetensvolheid (Hoog) Gewetensvolheid (Laag) Extraversie (Laag) Extraversie (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.3. Extraversie en Natuurlijke reacties

Wat de Natuurlijke reacties van iemand zijn en diens mate van Extraversie karakteriseren hoe iemand primair reageert of handelt in het leven. Je kunt dit temperament noemen en het heeft veel invloed op je gemoedstoestand. Daar waar sommigen impulsief handelen, reageren anderen onzeker of vooral rationeel. Er zijn ook mensen die een teruggetrokken reactie laten zien, sommigen zijn altijd beheerst.

Je score op één van de factoren Extraversie en Natuurlijke reacties is gemiddeld en leidt er daarom toe dat er voor deze combinatie geen aanvullende kerntypering voor jou is. Voor de volledigheid wordt hieronder wel het combinatiediagram getoond.

image/svg+xml optimistisch teruggetrokken zelfverzekerd onzeker impulsief rationeel ontvlambaar beheerst Natuurlijke reacties (Hoog) Natuurlijke reacties (Laag) Extraversie (Laag) Extraversie (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.4. Extraversie en Openheid

De combinatie van Openheid en Extraversie is van invloed op de persoonlijke indruk die je op mensen maakt. Dit dan vooral vanuit de persoonlijke interesses en maatschappelijke houding die je hebt en hoe je die deelt met anderen. Sommigen vertellen bevlogen over brede interesses en zijn heel vooruitstrevend. Anderen hebben weinig interesses en laten de dingen bij voorkeur zoals ze zijn.

Je score op één van de factoren Extraversie en Openheid is gemiddeld en leidt er daarom toe dat er voor deze combinatie geen aanvullende kerntypering voor jou is. Voor de volledigheid wordt hieronder wel het combinatiediagram getoond.

image/svg+xml praatgraag individualistisch conservatief diepzinnig bevlogen timide boeiend behoudend Openheid (Hoog) Openheid (Laag) Extraversie (Laag) Extraversie (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.5. Meegaandheid en Gewetensvolheid

Gewetensvolheid en Meegaandheid combineren tot wat je een typering van karakter kunt noemen. Hiermee wordt dan gedrag bedoeld waarmee iemand wel of niet een duidelijke eigen wil laat zien en die al dan niet doorzet ten koste van anderen ook. Sommigen zijn immers buigzaam waar anderen juist streng zijn. Weer anderen zijn tegendraads en anderen vooral zorgzaam.

Je scores op de factoren Meegaandheid en Gewetensvolheid leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. Je scores kunnen leiden tot een houding die te karakteriseren is als zorgzaam. Het is goed dat je anderen steunt en attent bent in plaats van zelfzuchtig te zijn. Je zult bij voorkeur voor een beleefde en tactvolle omgang met anderen kiezen.

image/svg+xml buigzaam competitief nonchalant streng zorgzaam tegendraads correct hardleers Gewetensvolheid (Hoog) Gewetensvolheid (Laag) Meegaandheid (Laag) Meegaandheid (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.6. Meegaandheid en Natuurlijke reacties

Combinaties van niet-gemiddelde scores op Natuurlijke reacties en Meegaandheid zijn van invloed op wat je ‘de temperatuur van je reactie op anderen’ zou kunnen noemen ofwel je emotionele reactiestijl. Sommigen reageren teder, anderen juist wat hard. Sommigen defensief en weer anderen uitermate tolerant.

Je scores op de factoren Meegaandheid en Natuurlijke reacties leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. Je scores kunnen aanleiding geven tot een reactie die stabiel te noemen is. Anderen zullen je ervaren als iemand die een gelijkmatig humeur heeft en kalm reageert. In mensen die alsmaar klagen over het leven zul jij je niet herkennen. Jij aanvaardt dingen in gerustheid.

image/svg+xml tolerant oneens stabiel wisselvallig zachtaardig bazig teder hard Natuurlijke reacties (Hoog) Natuurlijke reacties (Laag) Meegaandheid (Laag) Meegaandheid (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.7. Meegaandheid en Openheid

Scorecombinaties van Openheid en Meegaandheid die niet-gemiddeld zijn kunnen een typische houding naar mens en maatschappij voortbrengen. Het geeft aan hoe je wel of niet weerstand biedt tegen mensen of ontwikkelingen die verandering brengen, regels stellen of anders zijn. Sommigen gaan hier gemoedelijk in mee, anderen reageren juist met weerstand. Anderen zijn volgzaam, weer anderen ronduit rebels.

Je scores op de factoren Meegaandheid en Openheid leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. Je scores kunnen leiden tot een houding die te typeren is als ruimdenkend. Je gunt iedereen zijn ruimte en bent ook voor jezelf heel vrijheidslievend. Anderen zullen je eerder zien als iemand die verfijnd is dan iemand die bot is of altijd weerstand biedt.

image/svg+xml gemoedelijk opstandig volgzaam rebels verdraagzaam overtuigd ruimdenkend zuinig Openheid (Hoog) Openheid (Laag) Meegaandheid (Laag) Meegaandheid (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.8. Gewetensvolheid en Natuurlijke reacties

Niet-gemiddelde scores op Natuurlijke reacties en Gewetensvolheid combineren tot wat je een specifieke controlestijl kunt noemen. Dit heeft invloed op hoe je taken uitvoert en impulsen onder controle houdt. Sommigen zijn heel controlerend, waar anderen ronduit laconiek zijn. Anderen zijn veranderlijk en sommigen juist systematisch.

Je scores op de factoren Gewetensvolheid en Natuurlijke reacties leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. De combinatie van je scores kan leiden tot een houding die te typeren is als standvastig. Dat betekent dat je vastbesloten handelt en zeker bent van je zaak. Anderen zullen je dan beoordelen als evenwichtig maar wellicht ook zakelijk. Je laat je zeker niet uit het veld slaan en voelt je overal op je gemak.

image/svg+xml systematisch ongeordend standvastig onevenwichtig controlerend zorgeloos zorgelijk laconiek Natuurlijke reacties (Hoog) Natuurlijke reacties (Laag) Gewetensvolheid (Laag) Gewetensvolheid (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.9. Gewetensvolheid en Openheid

Wanneer scores op Openheid en Gewetensvolheid worden gecombineerd, kunnen typische gedragingen worden onderscheiden die veel te maken hebben met werkhouding en het naleven van conventies. Sommigen zijn gemakzuchtig, plichtsgetrouw of conventioneel in hun werkhouding. Anderen zijn creatief, leergierig of juist vrijgevochten.

Je scores op de factoren Gewetensvolheid en Openheid leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. Je scores kunnen in combinatie leiden tot een houding die te typeren is als constructief. Je brengt dan met overtuiging opbouwende ideeën in. Anderen zien je als iemand die belangstelling toont en opmerkzaam is.

image/svg+xml plichtsgetrouw onconventioneel conventioneel vrijgevochten oplettend onverschillig constructief onkritisch Openheid (Hoog) Openheid (Laag) Gewetensvolheid (Laag) Gewetensvolheid (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

5.10. Natuurlijke reacties en Openheid

De wisselwerking van scores op Openheid en Natuurlijke reacties geven een typering van de specifieke reactiestijl op gebeurtenissen en kansen van iemand. Sommigen reageren gepassioneerd, anderen zijn onverstoorbaar. Weer anderen blijven heel gewoon, sommigen tonen zich scherpzinnig.

Je scores op de factoren Natuurlijke reacties en Openheid leiden ertoe dat de volgende kerntypering zeer duidelijk op jou van toepassing is. Je scores kunnen leiden tot een reactie die te typeren is als doortastend. Je handelt zelfstandig en zonder terughoudendheid. Op anderen zul je dan ook een indruk maken van iemand die weerbaar en onafhankelijk is. In mensen die zaken uitstellen en zich gemakkelijk laten afschrikken, herken jij je juist niet. Jij loopt niet weg voor moeilijkheden.

image/svg+xml bevreesd doortastend gewoon scherpzinnig bewogen onberoerd gepassioneerd oerdegelijk Openheid (Hoog) Openheid (Laag) Natuurlijke reacties (Laag) Natuurlijke reacties (Hoog) Geen © 123test B.V. 2019 Situatieafhankelijk Duidelijk Zeer duidelijk

6. Tot slot

Sommige mensen zijn van nature bescheidener, terwijl anderen zichzelf graag ophemelen. Omdat dit rapport een weergave is van hoe jij jezelf ziet, kunnen de resultaten gestuurd zijn in een bepaalde richting. Je zou ook aan iemand die jou goed kent kunnen vragen om de test te doen over jou. Verschillen in vergelijking met de test die je zelf hebt gedaan kunnen iets zeggen over je zelfbeeld of de manier waarop je jezelf aan anderen laat zien.

Persoonlijkheidskenmerken worden in het algemeen beschouwd als betrekkelijk constant in de loop van de tijd. Je kunt dan ook beter kijken naar de eigenschappen die je hebt en hoe je ze in je eigen voordeel kunt toepassen, dan proberen om een eigenschap te veranderen. Dat is veel lastiger, zo niet onmogelijk, en kost relatief veel meer energie. Bovendien kan een kenmerk dat in de ene situatie minder gunstig is juist een groot voordeel opleveren in een andere situatie, op je werk of elders. Het gaat erom dat je een hobby, studie, partner en thuis- of werkomgeving vindt die het beste bij je persoonlijkheid past. Hoe beter je omgeving aansluit bij je persoonlijkheid, des te meer ben je op je gemak en des te beter voel je je. Dit kan worden vertaald naar geluk, succes of een goede verstandhouding met anderen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat deze test vijf van je persoonlijkheidskenmerken meet. Je kunt iemands persoonlijkheid echter niet volledig weergeven in vijf eigenschappen. Elk individu is te uniek om puur en alleen op basis van een vragenlijst nauwkeurig te kunnen bepalen hoe zijn of haar persoonlijkheid functioneert. Deze test reikt je de woordenschat aan die je kunt gebruiken om te kijken naar jezelf in vergelijking met anderen en om te leren van die vergelijking. Met andere woorden: de test geeft een samenvatting van je persoonlijkheid, zonder een definitief totaaloordeel te vormen. Theoretisch gezien is dat ook haast ondoenlijk.