Eindtoetsen

Aan het eind van het basisonderwijs in groep 8 moeten leerlingen vaak een eindtoets basisonderwijs doen. Dit is meestal de Citotoets, al wordt er ook gekozen voor andere eindtoetsen.

Let op; vanaf schooljaar 2023-2024 heet de eindtoets voortaan de doorstroomtoets

Soorten eindtoetsen

 

Citotoets

Over de Citotoets vind je alles op de website van het Cito. Aangezien deze toets het meest gebruikt wordt, is er heel veel over te vinden. Kenmerkend voor de vele discussies erover is de angst voor deze toets. Deze angst lijkt vooral te ontstaan doordat scholen en docenten (en dus ook ouders en leerlingen) de uitslag van de toets als allesbepalend ervaren. De Citotoets bestaat uit opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is niet standaard maar kan extra gedaan worden.

GIVO

Dit is een intelligentietest.

Drempeltest

Dit is een intelligentietest.

Schooleindonderzoek

Deze toets wordt alleen afgenomen op protestants-christelijke scholen. Het is een intelligentietest in combinatie met een persoonlijkheidsonderzoek.

Drempelonderzoek

Dit is evenals de Citotoets een meting van de 'schoolse vaardigheden'. Het drempelonderzoek bestaat uit vijf onderdelen: spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen.

IQ test voor kinderen

Het alternatief voor de eindtoets basisonderwijs is vaak een IQ test voor kinderen. Je kunt een IQ test voor kinderen laten afnemen door een psycholoog, pedagoog of orthopedagoog. Soms kun je ook bij een op kinderen gespecialiseerde beroepskeuzeadviseur of studiekeuzeadviseur terecht voor gericht advies over de juiste schoolkeuze.

De kerndoelen van eindtoetsen zijn vastgelegd, dit betekent dat alle eindtoetsen aan dezelfde basiseisen moeten voldoen.

Prestatiemotivatie en faalangst

De prestatiemotivatie van een kind is hierbij vaak een belangrijke factor, evenals eventuele faalangst. Een kind dat niet zijn best doet of slecht presteert puur door spanning voor toetsen zou onterecht te laag kunnen worden ingeschat. Met de komst van het vmbo en de soms negatieve beeldvorming daarover, is de eindtoets basisonderwijs voor veel ouders het moment geworden waarop het 'erop of eronder' is voor het kind. Je kunt jezelf op dit gebied eens testen met de prestatiemotivatietest of de faalangsttest.

Oefentoetsen voor Citotoets rekenen, taal en studievaardigheid